Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9...

Đề và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Sử 2015

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Sử 2015. Đề thi gồm 3 câu, thời gian làm bài 60 phút.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 9

Thời gian : 60 phút .

Hỏi .

1.Em hãy nêu quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX ? ( 3 điểm )

2. Em hãy nêu tình hình Châu Á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai ? ( 3 điểm )

3. Em hãy trình bày hoàn cảnh và mục tiêu của tổ chức ASEAN ? ( 4 điểm )


 

Đáp án và thang điểm chấm đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Sử

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 9

Thời gian : 60 phút .

Hỏi .

1.Em hãy nêu quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX ? ( 3 điểm )

– Phong trào đấu tranh được khởi đầu từ Đông Nam Á với những thắng lợi : ( 1 đ)

+In-đô-nê-xi-a (17/8/1945).

+ Việt Nam (2/9/1945).

+ Lào (12-10-1945 )

–  Phong trào tiếp tục lan sang các nước Nam Á ,Bắc Phi như : Ấn Đô, Nam Phi, An-gie-ri, Ai Cập . (0,5 đ)

– 01/01/1959 c¸ch m¹ng Cu Ba giµnh th¾ng lîi. (0,5 đ)

– 1960: 17 n­íc Ch©u Phi ®éc lËp ® “N¨m Ch©u Phi.” (0,5 đ)

– 1960 hÖ thèng thuéc ®Þa vÒ c¬ b¶n ®· bÞ sôp ®æ. (0,5 đ)

2. Em hãy nêu tình hình Châu á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai ? ( 3 điểm )

– Tr­íc 1945: ChÞu sù bãc lét, n« dÞch cña ®Õ quèc thùc d©n. (0,5 đ)

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai , một cao trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu Á. Tới cuối những năm 50 phần lớn các nước Châu Á đã giành độc lập. ( 1 đ)

– Sau đó tình hình Châu Á không ổn định bởi đã diễn ra chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc  nhất là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. (0,5 đ)

– Một số nước tăng trưởng về kinh tế: Nhật, Hàn, Trung Quốc … (0,5 đ)

– Ấn Độ: Thực hiện các kế hoạch dài hạn. (0,5 đ)

3. Em hãy trình bày hoàn cảnh và mục tiêu của tổ chức ASEAN ? ( 4 điểm )

a- Hoàn cảnh thành lập:

– Sau khi giành được độc lập các nước Đông Nam Á nhận thức rừ sự cần thiết cựng  nhau hợp tỏc để phát triển đất nước. ( 1 đ)

– 8/8/1967, Hiệp hội các nước ĐNA (viết tắt ASEAN ) được thành lập tại Băng cốc ( Thái Lan)ra đời gồm 5 nước: Inđônêxia, Thái Lan, Malayxia, Philíppin, Sinhgapo.(1đ)

b- Mục tiêu hoạt động:

– Phát triển kinh tế, văn hoá, giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trỡ hũa bỡnh và ổn định khu vực. ( 1đ)

* Nguyên tắc: ( 1đ)

– Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau.

– Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.

– Hợp tác và phát triển.

CHIA SẺ