Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Phần Di truyền và Biến dị- môn Sinh 9: Trội không hoàn toàn khác với trội hoàn toàn ờ điểm nào ? Cho ví dụ.

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Phần Di truyền và Biến dị- môn Sinh 9. Kiểu hình là gì ? Kiểu gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

I. Phần tư luận (5đ)

1. (2,5đ) Trội không hoàn toàn khác với trội hoàn toàn ờ điểm nào ? Cho ví dụ.

2. (2,5đ) Kiểu hình là gì ? Kiểu gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

II. Phần trắc nghiệm (5đ)

1. (2đ)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Ở loài hoa, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép như sau :

P : Thân đỏ thẫm               ×         Thân xanh lục

F1 : 105 thân đỏ thẫm        :          99 thân xanh lục

Kiểu gen của P trong phép lai trên là :

A. P : AA × AA

B. P : AA × Aa

C. P : Aa × aa

D. P : Aa × Aa

2. Hiện tượng biến dị là

A. hiện tượng con sinh ra có những đặc điểm khác với bố mẹ.

Advertisements (Quảng cáo)

B. hiện tượng sinh vật biến đổi dần dưới ảnh hưởng của môi trường sống

C. hiện tượng thế hệ con xuất hiện những đặc điểm không có ở bố mẹ.

D. hiện tượng con sinh ra mang những đặc điểm giống bố mẹ.

3. Nguyên nhân của hiện tượng trội không hoàn toàn là gì ?

A. Do tính trội át không hoàn toàn tính lặn.

B. Do gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

C. Do gen trội không át gen lặn.

D. Do gen trội át hoàn toàn gen lặn.

4. Muốn biết một cơ thể F1 là đồng hợp hay dị hợp người ta thường dùng phương pháp nào ?

A. Cho F1 lai phân tích.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Cho F1 tự thụ phấn,

C.Cho F1 giao phối với nhau.

D. Cho F1 lai với một cơ thể đồng hợp trội.

Câu 2 (1đ) Chọn cụm từ phù hợp trong số các cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen được gọi là phương pháp …(1)…..Để kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội ta dùng…..(2)…

A. lai phân tích

B. phân tích cơ thể lai

C. lai thuận nghịch.

3. (2đ) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

Trong trường hợp trội không hoàn toàn thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 khi lai bố mẹ khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản là 1 : 2 : 1.
Tỉ lệ phân tính ở thế hệ lai là 3 trội : 1 lặn chỉ đúng khi số cá thể làm thí nghiệm lớn, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
Sự di truyền của mỗi cặp tính trạng không phụ thuộc vào các  cặp tính trạng khác.
Lai phân tích không sử dụng trong trường hợp trội không hoàn toàn.

I. Phần tư luận (5đ)

1.. (2,5đ)

– Điểm khác nhau giữa trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn :

+ Trội hoàn toàn : gen trội át hoàn toàn gen lặn nên gen lặn chỉ biểu hiện ở thái đồng hợp lặn.

+  Trội không hoàn toàn : gen trội át không hoàn toàn gen lặn nên kiểu gen dị biểu hiện kiểu hình trung gian giữa bố và mẹ.

– Vì vậy, kết quả phân li kiểu hình ở thế hệ lai sẽ khác nhau.

2.. (2,5đ)

– Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

Ví dụ : cây cao, cây thấp, cây trung bình, hoa đỏ, hoa trắng, hoa hồng…

Thực tế, khi nói tới kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét tới một vài tính đang được quan tâm.

– Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong cơ thể. Thực tế, khi nói tới kiểu a một cơ thể, người ta chỉ xét tới một vài cặp gen đang được quan tâm.

Ví dụ : Kiểu gen AA quy định cây thân cao. Kiểu gen aa quy định cây thân thấp.

II. Phần trắc nghiệm (5đ)

1.. (2đ)

1

2

3

4

C

A

B

A

2.. (1đ)

1

2

B

A

3. (2đ)

1

2

3

4

Đ

Đ

S

Đ

Advertisements (Quảng cáo)