Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề cương và cấu trúc đề thi học kì 1 Sử lớp 9 năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo Đề cương và cấu trúc đề thi học kì 1 Sử lớp 9 năm 2015: Lịch sử thế giới từ 1945 đến nay; Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1925

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU

TỔ BỘ MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN LỊCH SỬ LỚP 9. NĂM HỌC 2015 – 2016

A. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 SỬ 9

I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (Từ 1945 đến nay)

Chủ đề 1: Các nước Đông Nam Á:

-Sự ra đời, mục tiêu hoạt động và quá trình gia nhập ASEAN của các nước Đông Nam Á

-Lý giải được từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. Liên hệ vai trò của tổ chức ASEAN.

Chủ đề 2: Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu:

Sự phát triển kinh tế Mĩ sau CTTG II và nguyên nhân của sự phát triển đó.

-Sự phát triển kinh tế Nhật Bản và nguyên nhân của sự phát triển đó.

-Nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ, Nhật Bản.

-Sự liên kết khu vực của các nước Tây Âu.

Chủ đề 3: Quan hệ quốc tế  sau chiến tranh thế giới thứ hai

-Nội dung của Hội nghị I-an ta.

-Nhiệm vụ và vai trò của tổ chức Liên Hợp Quốc.

-Các xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh.

-Đặc điểm của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh.

Chủ đề 4: Cuộc cách mạng khoa học –kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai.

-Những thành tựu chủ yếu của cuộc CMKH-KT.

-Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng KH-KT.

II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-1925)

Chủ đề 5: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

-Nội dung chương trình khai thác lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam.

-Sự phân hóa xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.

-Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

-Liên hệ với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp


B.CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 SỬ LỚP 9

TT Chủ đề (Nội dung) Dự kiến số câu Dự kiến số điểm
1 – Các nước ASEAN

– Mĩ, Nhật Bản (1945-nay)

01 3.0
2 – Quan hệ quốc tế sau năm 1945 01 2.0
3 – Cuộc cách mạng KH-KT sau chiến tranh thế giới thứ hai 01 2.0
4 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 01 3.0
Tổng 04 10.0

Tham khảo một số câu hỏi ôn tập Sử 9 học kì 1

Câu 1: Sau CTTG II, nền kinh tế, quân sự của Mĩ phát triển như thế nào?

Câu 2: Vì sao Mĩ lại trở thành nước giàu mạnh nhất sau CTTG II?

Câu 3: Hãy chứng minh sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX ?

Câu 4: Vì sao những năm 50 đến những năm 70 TK XX Nhật phát triển thần kì?

Câu 5: Vì sao các nước Tây Âu liên kết lại? Vẽ sơ đồ quá trình liên kết các nước Tây Âu.

Câu 6 : Chiến tranh lạnh là gì? Biểu hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh?

Câu 7: Trình bày các xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh cho đến nay. Tại sao nói: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc trong đó có Việt Nam?

Câu 8: Thành tựu, ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.

Em có suy nghĩ về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và nêu một vài biện pháp hạn chế mặt trái của cách mạng khoa học kĩ thuật.

Câu 9: Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào ? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh ?

Câu 10: Khái quát những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ 1945 đến nay. Em ấn tượng với sự kiện nào nhất? Tại sao?