Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 năm 2019 môn Toán: Thu gọn rồi sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

CHIA SẺ

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 năm 2019 môn Toán. Các em cùng tham khảo chi tiết: 

I) PHẦN Trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Kết quả của phép nhân 3x4 . 4x4 là :

A) 12x16            B) 12x8       C) 7x4         D) Một kết quả khác

Câu 2: Bậc của đa thức A = 2015x7 + 5xy4 – 6x5y – 3 là :

A) 7           B) 6        C) 18         D) Một kết quả khác

Câu 3: Giá trị của đa thức B = x2y – 3y2 tại x = – 1; y = 2 là :

A) – 14              B) – 7            C) – 10        D) Một kết quả khác

Câu 4: Cho  có B = 800 , A – C = 20Số đo góc A là :

A) 600          B) 400        C) 650             D) Một kết quả khác

II) PHẦN Tự luận :

Câu 5 : Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) A(x) = 2x + 14        b) B(x) = 2x + 5 – (x – 7)

c) C(x) = 3x2 – 27       d) D(x) = (2x – 3)x + 1/4

Câu 6 : Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c . Tính giá trị của f(-1)  biết a + c = b + 2019.

Câu 7: Cho hai đa thức :  P(x) = 5x³ – 3x + 7 – x

và  Q(x) = -5x³ + 2x – 3 + 2x – x2 – 2

a, Thu gọn rồi sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b, Tính P(x) + Q(x), P(x) – Q(x)

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AM là đường trung tuyến. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a, Chứng minh : V MAD = V MDC

b, K là trung điểm của AC. Chứng minh: AB // DC và KB = KD.

c, KD cắt BC tại I và KB cắt AD tại N. Chứng minh: VKNI  cân

Câu 9: Tìm các số nguyên x, y, z, t thỏa mãn :