Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

KSCL đầu năm lớp 8 toán trường THCS Bắc Hưng năm 2015

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm lớp 8 Toán trường THCS Bắc Hưng năm 2015 – 2016:   Tam giác ABC vuông  tại A biết AB = 18cm, AC=24cm, chu vi tam giác ABC là?

PHÒNG GDĐT TIÊN LÃNG

Trường THCS Bắc Hưng

 

                                               

  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn Toán lớp 8

Năm học 2015- 2016

Thời gian làm bài 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

              Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi

I – Trắc nghiệm (2,0 điểm).

     Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.

Câu 1. Đơn thức đồng dạng với đơn thức – 2x2y là:

A.- 2xy2       B. x2 y            C. – 2x2y2         D.   0x2y

Câu 2. Đơn thức 1/3 x3y4z5 có bậc là:

      A.  3             B. 4                  C. 5        D. 12

Câu 3. Kết quả đúng của phép tính ¾ -1/3  là:

A.-5/12            B.  5/12           C.  -2                 D.   2

Câu 4 . Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt. Nếu ac và bc thì:

A. a cắt b                 B.  ab            C.  a // b          D.  a ≡b

Câu 5. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d  với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:

cau5

Câu 6.  Tam giác ABC vuông  tại A biết AB = 18cm, AC=24cm, chu vi tam giác ABC là:

  1. 80cm        B. 92cm              C. 72cm               D. 82cm

Câu 7. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây không là 3 cạnh của một tam giác:

A. 3 cm; 4 cm; 5 cm              B. 6 cm; 9 cm; 12 cm

Advertisements (Quảng cáo)

C. 2 cm; 4 cm; 6 cm              D. 5 cm; 8 cm; 10 cm

Câu 8.  Biết x/7 = y/3  và x + y = 110. Ta tìm được x và y là:

A. x = 65, y = 45                B.  x = 77,  y = 33

C. x = 80,  y = 30               D . x =77 , y =33

II – Tự luận (8,0 điểm).

Bài 1. (2,0 điểm). Điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán của lớp 8A được ghi lại như sau:

bai1 tu luan
a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
Bài 2 (2,0 điểm). Cho các đa thức:
bai 2 tu luan

a. Tìm. M(x) = P(x) + Q(x)

b. Chứng tỏ rằng đa thức M(x) không có nghiệm.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4 cm, AC = 3 cm.

a. Tính BC?

b. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 1 cm, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh rằng Δ BEC = Δ DEC.

c. Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm của cạnh BC.

 Bài 4 (1,0 điểm).

a. Cho năm số a, b, c, d, e khác 0 thỏa mãn điều kiện b2=ac; c2= bd; d2=ce

Chứng minh rằng:  bai4

b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2a2b2 + 2a2c2 + 2b2c2 – a4– b4– c4


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TOÁN 8 

I – Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D B C A C C B

 II – Tự luận (8,0 điểm).

Bài 1 (2,0 điểm).

a. Dấu hiệu là: “Điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán của lớp 8A” (1,0 điểm)

b. X ≈ 7,1(1,0 điểm)Δ

Bài 2 (2,0 điểm).

a) M(x) = P(x) + Q(x) = x2 + 8        (1,0 điểm)

b) Ta có M (x) = x2 + 8 > 0 với mọi x do đó M(x) không có nghiệm. (1,0 điểm)

Bài 3 (3,0 điểm).

Vẽ hình và ghi GT + KL đúng           (0,5 điểm)

a) Tính được BC = 5 cm (1,0 điểm)

b) Chứng minh được ΔBEC = ΔDEC ( 1,0 điểm)

c) Chỉ ra được điểm E là trọng  tâm của tam giác BCD suy ra DE thuộc đường trung tuyến kẻ từ đỉnh D của tam giác BCD suy ra  DE đi qua trung điểm của cạnh BC.   (0,5 điểm)

dap an 4a Đáp án câu 4 ý a

Bài 4 (1,0 điểm).

dap an 4b Đáp án câu 4 ý b

Ghi chú: HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

Đề thi và đáp án được chia sẻ bởi cô:

Họ và tên Phan Hữu Đoàn
Giới tính Nữ
Email PhanDoan0608@Gmail.com
Đơn vị Trường THCS Bắc Hưng
Tỉnh/thành Hải Phòng

Advertisements (Quảng cáo)