Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8 Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

CHIA SẺ

Khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8 ( trường THCS Cán Chu Phìn – Hà Giang) năm học 2015 -2016.

PHÒNG GD & ĐT MÈO VẠC

TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2015-2016

MÔN TOÁN 8

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1.( 2 điểm) Tính .

a) ( x + 5 )2

b) ( 3x + 1 )3

2.( 3 điểm) Cho biểu thức : P(x) = ( x – 2 )2 – 2x ( 3x – 2)

a) Thu gọn biểu thức trên.

b) Tính giá trị biểu thức tại : x = –1.

3.( 4 điểm)

Cho Δ ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại O.

Chứng minh:

a, Δ BNC = Δ CMB.

b,  Δ BCO cân tại O

4.( 1 điểm) Chứng minh rằng.

x – x2 – 1 < 0    với mọi số thực x


ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM:TOÁN 8 : NĂM HỌC 2015 – 2016

Câu Đáp án Điểm
1 a) (x +5)2 = x2 + 2.x.5 + 52

= x2 + 10x +25

0,5

0,5

b) (3x +1 )3 = (3x)3 + 3(3x)2.1+ 3.3x.12  + 13

= 9x3 +2 7x2 + 9x +1

0,5

0,5

2 a)

P(x) = (x – 2)2 – 2x (3x -2)

= x2 – 4x  + 4 – 6x2 + 4x

=-5x2 + 4

 

 

 

1

0,5

b) Thay x = ­–1 vào biểu thức P(x) rút gọn ta có

P(-1) = -5 (-1)2 + 4 = -1

0,5

1

3 Vẽ hình đúng, ghi GT, KL

hinh

 

 

 

- Quảng cáo -

0,5

 

 

 

0,5

a,

Xét Δ BNC và Δ CMB có:

BN  = CM   (gt);

Góc ∠NBC = ∠MCB   (Δ ABC cân tại A – gt)

BC     :    chung

⇒ Δ BNC = Δ CMB (c.g.c).

 

 

0,5

 

0,5

0,5

b, Ta có Δ BNC = Δ CMB (c.g.c).

⇒ góc ∠BCN = ∠CBM

Hay góc ∠BCO = ∠CBO

Vậy  ΔBOC cân tại O

 

0,5

 

0,5

0,5

4 Ta có

X – x2  – 1

=-(x2 – x +1)

  bai4

 

 

0,25

 

0,25

bai4_1  

0,25

 

 

0,25

 Lưu ý : HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm 

Thầy giáo : Phạm Văn Nội