Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8( trường THCS Cán Chu Phìn)

Khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán 8 ( trường THCS Cán Chu Phìn – Hà Giang) năm học 2015 -2016.

PHÒNG GD & ĐT MÈO VẠC

TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2015-2016

MÔN TOÁN 8

(Thời gian làm bài 45 phút) 

1.( 2 điểm) Tính .

Advertisements (Quảng cáo)

a) ( x + 5 )2

b) ( 3x + 1 )3

2.( 3 điểm) Cho biểu thức : P(x) = ( x – 2 )2 – 2x ( 3x – 2)

a) Thu gọn biểu thức trên.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tính giá trị biểu thức tại : x = –1.

3.( 4 điểm)

Cho Δ ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại O.

Chứng minh:

a, Δ BNC = Δ CMB.

b,  Δ BCO cân tại O

4.( 1 điểm) Chứng minh rằng.

x – x2 – 1 < 0    với mọi số thực x


ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM:TOÁN 8 : NĂM HỌC 2015 – 2016

Câu Đáp án Điểm
1 a) (x +5)2 = x2 + 2.x.5 + 52

= x2 + 10x +25

0,5

0,5

b) (3x +1 )3 = (3x)3 + 3(3x)2.1+ 3.3x.12  + 13

= 9x3 +2 7x2 + 9x +1

0,5

0,5

2 a)

P(x) = (x – 2)2 – 2x (3x -2)

= x2 – 4x  + 4 – 6x2 + 4x

=-5x2 + 4

 

 

 

1

0,5

b) Thay x = ­–1 vào biểu thức P(x) rút gọn ta có

P(-1) = -5 (-1)2 + 4 = -1

0,5

1

3 Vẽ hình đúng, ghi GT, KL

hinh

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

a,

Xét Δ BNC và Δ CMB có:

BN  = CM   (gt);

Góc ∠NBC = ∠MCB   (Δ ABC cân tại A – gt)

BC     :    chung

⇒ Δ BNC = Δ CMB (c.g.c).

 

 

0,5

 

0,5

0,5

b, Ta có Δ BNC = Δ CMB (c.g.c).

⇒ góc ∠BCN = ∠CBM

Hay góc ∠BCO = ∠CBO

Vậy  ΔBOC cân tại O

 

0,5

 

0,5

0,5

4 Ta có

X – x2  – 1

=-(x2 – x +1)

  bai4

 

 

0,25

 

0,25

bai4_1  

0,25

 

 

0,25

 Lưu ý : HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm 

Thầy giáo : Phạm Văn Nội

Advertisements (Quảng cáo)