Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi kì 1 lớp 8 toán – Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng năm 2016 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 8 có đáp án – của Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng – Nam Định: Một hình thoi có 2 đường chéo dài 8 cm và 12cm. Cạnh của hình thoi đó dài ?

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

1. Tính (2x + 1) (2x – 1) được kết quả là:

A. 4x² + 1            B. 4x² – 1

C.2x² + 1          
D.2x² – 1

2. Tập hợp các giá trị của x để x² + 2x = 0 là:

A. {0}      
B.{-2}

C.{0;2}    
D.{0; -2}

3. Kết quả của phép tính (x² – 16) : (x + 4) bằng:

A. x + 4      
B.x – 4

C.4x          
D.-4x

4. Mẫu thức chung của hai phân thức: 2016-12-15_164228

A. (x +2) (x -2)

B.(x +2)² (x -2)

C.(x +2) (x-2)²

D.(x-2)²

5. Kết quả phân tích đa thức 8x³ -1 thành nhân tử là:

A. (8x -1) (64x² + 8x + 1)

B.(2x + 1) (4x² + 2x + 1)

Advertisements (Quảng cáo)

C.(2x -1) (4x² + 2x + 1)

D.(2x + 1) (4x² – 2x + 1)

6. Cho ΔABC vuông tại A có Ab = 6 cm, AC = 8cm. Độ dài đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC là:

A. 5cm

B.10cm

C.2,5cm

D.20 cm

7. Cho hình thang ABCD (AB//CD) Hai điểm M,N lần lượt là trung điểm của AD, B
C.Biết AB = 6cm, CD = 8 cm. Độ dài đoạn thẳng MN là

A. 10cm

B.5cm

C.7cm

D.14 cm

8. Một hình thoi có 2 đường chéo dài 8 cm và 12cm. Cạnh của hình thoi đó dài

A. 10cm        B. √208cm      
C.7cm       D. √52cm

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

1. (2 điểm)

a) Rút gọn phân thức: 2016-12-15_165606

b) Rút gọn biểu thức: (x + 2) (x -2) + x(x -1) – 2x²

c. Thực hiện phép tính:

2016-12-15_165750

2. (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x³ – 4x² + 4x

b) x² + 2xy + y² + 3x + 3y

c) x² – 7x + 12

3. (3 điểm) Cho hình thang vuông ABCD ( góc A = góc D = 90°) có AD < CD; CD = 2A
B.Kẻ BE vuông góc với CD tại E.

a) Chứng minh tứ giác ABED là hình chữ nhật

b) Kẻ DH vuông góc với AC tại H. Gọi M là trung điểm của DH . Từ M kẻ đường thẳng song song với CD, cắt đường thẳng HC ở N. Chứng minh MN = 1/2CD

c) Tính số đo góc BND

4. (1 điểm) cho 3 số a,b,c có tổng khác 0 thỏa mãn: a(a² -bc) + b(b² – ca) + c (c² – ab) = 0

Tính giá trị của biểu thức:

2016-12-15_170629

====== HẾT =======

Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm

1. B

2. D

3. B

4. C

5. C

6. A

7. C

8. D

Phần II. Tự luận (8 điểm)

1. (2 điểm)

a) = x/(x-2)

b) -x – 4

c) 2/(x+1)

2. (2 điểm)

a) x.(x -2)²

b) (x + y) (x + y + 3)

c) (x -4) ( x-3)

3, 

a) chứng minh 3 góc vuông

====== HẾT ========

Advertisements (Quảng cáo)