Trang chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề kì I lớp 8 môn Toán 2018 Quận 6 TPHCM Tính...

Đề kì I lớp 8 môn Toán 2018 Quận 6 TPHCM Tính chu vi tứ giác AEBM

Chia sẻ

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 của phòng GD Quận 6 TPHCM năm học 2018 – 2019: Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2.

UBND QUẬN 6       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

PHÒNG GD & ĐT    MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

1. (2đ) Thực hiện các phép tính

a. (x – 5)2 – 3x (x – 2)

b. 6/(x – 2) – 12/[x(x – 2)] – 7/x

2. (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử

a. x3 – 9x

b. x2 – 2xy + y2 – 25

3. (1,5đ). Một đội máy xúc trên công trường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11900 m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 7500 m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tăng 25 m3/ngày.

a. Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 7500 m3 đầu tiên

Quảng cáo

Quảng cáo

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc

b. Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250 m3/ngày

4. (3,5đ). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB.

a. Chứng minh: MD ⊥ AB

b. Gọi E là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh tứ giác EACM là hình bình hành.

c. Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi.

d. Cho BC = 6cm, tính chu vi tứ giác AEBM.

5. (0,5đ) Một đám đất hình chữ nhật dài 800m, rộng 500m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2.

6. (0,5đ). Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1