Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra môn Toán Chương 1 Đại số 8 15 phút: Làm tính chia các biểu thức dưới đây

CHIA SẺ
Làm tính chia \(\left( { – {a^5}{b^3} + 3{a^6}{b^2}} \right):\left( {4{a^4}{b^2}} \right)\); \(\left( {{1 \over 3}{a^3}b + {1 \over 3}{a^2}{b^2} – {1 \over 4}a{b^3}} \right):\left( {5ab} \right).\) … trong Kiểm tra môn Toán Chương 1 Đại số 8 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Làm tính chia:

a)\(\left( { – {a^5}{b^3} + 3{a^6}{b^2}} \right):\left( {4{a^4}{b^2}} \right)\)

b)\(\left( {{1 \over 3}{a^3}b + {1 \over 3}{a^2}{b^2} – {1 \over 4}a{b^3}} \right):\left( {5ab} \right).\)

Bài 2. Rút gọn biểu thức: \(\left( {3{x^4} + {1 \over 3}{x^2}} \right):x – {x^3}:\left( {3{x^2}} \right) + {\left( {3x} \right)^3}.\)

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức: \(\left( {3{x^3} + 4{x^2}y} \right):{x^2} – \left( {10xy + 15{y^2}} \right):\left( {5y} \right)\) tại \(x = 2;y =  – 5.\)

Bài 1. a) \(\left( { – {a^5}{b^3} + 3{a^6}{b^2}} \right):\left( {4{a^4}{b^2}} \right) \)

\(= \left[ {\left( { – {a^5}{b^3}} \right):\left( {4{a^4}{b^2}} \right)} \right] + \left[ {\left( {3{a^6}{b^2}} \right):\left( {4{a^4}{b^2}} \right)} \right]\)

\( =  – {1 \over 4}ab + {3 \over 4}{a^2}.\)

b) \(\left( {{1 \over 3}{a^3}b + {1 \over 3}{a^2}{b^2} – {1 \over 4}a{b^2}} \right):\left( {5ab} \right)\)

\(={1 \over 3}{a^3}b:5ab + {1 \over 3}{a^2}{b^2}:5ab + \left( { – {1 \over 4}a{b^3}} \right):5ab \)

\(= {1 \over {15}}{a^2} + {1 \over {15}}ab – {1 \over {20}}{b^2}.\)

Bài 2. \(\left( {3{x^4} + {1 \over 3}{x^2}} \right):x – {x^3}:\left( {3{x^2}} \right) + {\left( {3x} \right)^3} \)

\(= 3{x^3} + {1 \over 3}x – {1 \over 3}x + 27{x^3} = 30{x^3}.\)

Bài 3. \(\left( {3{x^3} + 4{x^2}y} \right):{x^2} – \left( {10xy + 15{y^2}} \right):\left( {5y} \right) \)

\(= 3x + 4y – 2x – 3y = x + y.\)

Thay \(x = 2;y =  – 5,\) ta được: \(2 – 5 =  – 3.\)