Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 8 Chương 1 Hình học 8 có đáp án: Chứng minh IA = IP; IM = IN

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của ba cạnh AB, AC và BC. Gọi I là giao điểm của AP và MN … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 8 Chương 1 Hình học 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của ba cạnh AB, AC và BC. Gọi I là giao điểm của AP và MN. Chứng minh IA = IP; IM = IN.


MN là đường trung bình của \(\Delta ABC \Rightarrow MN//BC.\)

I là giao điểm của MN với AP nên \(MI//BC.\)

Do đó MI là đường trung bình của \(\Delta ABP\)

\( \Rightarrow \) I là trung điểm của AP hay IA = IP và \(MI = \dfrac{1 }{ 2}BP.\)

\( \Rightarrow IN = \dfrac{1 }{ 2}PC\) mà \(PB = PC(gt) \Rightarrow IM = IN.\)

MN là đường trung bình của \(\Delta ABC \Rightarrow MN//BC.\)

I là giao điểm của MN với AP nên \(MI// BC.\)

Do đó MI là đường trung bình của \(\Delta ABP\)

\( \Rightarrow \) I là trung điểm của AP hay IA = IP và \(MI = \dfrac{1}{ 2}BP.\)

\( \Rightarrow IN = \dfrac{1 }{2}PC\) mà \(PB = PC(gt) \Rightarrow IM = IN.\)