Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 1 Đại số 8: Tìm m để đa thức A chia hết cho đa thức B=x -2

CHIA SẺ
Tìm m để đa thức \(A\left( x \right) = {x^3} – 3{x^2} + 5x + m + 1\) chia hết cho đa thức \(B(x) = x – 2.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 1 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm m để đa thức \(A\left( x \right) = {x^3} – 3{x^2} + 5x + m + 1\) chia hết cho đa thức \(B(x) = x – 2.\)

Bài 2. Làm tính chia: \(\left( {{x^5} – 4{x^3} – 5{x^2} + 10x} \right):\left( {{x^2} – 2x} \right).\)


Đa thức A(x) chia hết cho đa thức B(x) khi \(m + 7 = 0 \Rightarrow m =  – 7.\)