Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Đại số 8: Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết 5(x^4):(6^n)

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết: \(5{x^4}:{6^n}\); \(3{x^n}:4{x^2}.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1 .Làm tính chia:

a) \( – 64xy:\left( { – 4x} \right)\)

b) \( – 6{a^3}{b^2}c:\left( { – 2{a^2}bc} \right)\)

c) \({\left( { – 9{a^2}b} \right)^3}:{\left( {3ab} \right)^2}.\)

Bài 2. Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

a) \(5{x^4}:{6^n}\)

b) \(3{x^n}:4{x^2}.\)


Bài 1. a) \( – 64xy:\left( { – 4x} \right) = {{ – 64} \over { – 4}}.{x \over x}.y = 16y.\)

b) \( – 6{a^3}{b^2}c:\left( { – 2{a^2}bc} \right)\)

\(= {{ – 6} \over { – 2}}.{{{a^3}} \over {{a^2}}}.{{{b^2}} \over b}.{c \over c} = 3ab.\)

c) \({\left( { – 9{a^2}b} \right)^3}:{\left( {4ab} \right)^2} \)

\(= {{ – 729} \over 9}.{{{a^6}} \over {{a^2}}}.{{{b^3}} \over {{b^2}}} =  – 81{a^4}b.\)

Bài 2. a) Điều kiện:  \(n \in\mathbb N, n \le 4\) hay \(n = 0;n = 1;n = 2;n = 3;n = 4.\)

b) Điều kiện:  \(n \in\mathbb N, n \ge2\)