Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút – Chương 2 Hình học 8: Tính diện tích hình bình hành ABCD

CHIA SẺ
Cho hình bình hành ABCD có \(\widehat D = {30^ \circ },AD = 8cm,DC = 7,5cm.\). Tính diện tích hình bình hành ABCD … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút – Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình bình hành ABCD có \(\widehat D = {30^ \circ },AD = 8cm,DC = 7,5cm.\)

a) Tính diện tích hình bình hành ABCD.

b) Kẻ \(AK \bot CB\) (K thuộc CB). Tính AK.


 

a) Kẻ đường cao AH. Ta có \(\Delta AHD\) vuông có

\(\widehat D = {30^ \circ } \Rightarrow AH = {1 \over 2}AD = 4\left( {cm} \right)\)

Vậy \({S_{ABCD}} = DC.AH\)

                   \(\,\, = 7,5.4 = 30\left( {c{m^2}} \right)\)

b) Ta có AH .DC = AK.BC\( \Rightarrow AK = {{AH.DC} \over {BC}} = {{30} \over 8} = 3,75\left( {cm} \right).\)