Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Đại số 8: Tìm P, biết: a^2.P + 3Pa + 9 = a^2

CHIA SẺ
Rút gọn \ ({{{a ^ 3} – 2 {a ^ 2} b} \ over {2 {a ^ 3} {b ^ 2} – {a ^ 4} b}} \); \ ({{4 {x ^ 2} – 4xy + {y ^ 2}} \ trên {{y ^ 2} – 4 {x ^ 2}}} \) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Rút gọn

a) \ ({{{a ^ 3} – 2 {a ^ 2} b} \ over {2 {a ^ 3} {b ^ 2} – {a ^ 4} b}} \)

b) \ ({{4 {x ^ 2} – 4xy + {y ^ 2}} \ trên {{y ^ 2} – 4 {x ^ 2}}} \)

Bài 2. Tìm P, biết: \ ({a ^ 2} P + 3Pa + 9 = {a ^ 2}. \)


Bài 1. a) \ ({{{a ^ 3} – 2 {a ^ 2} b} \ over {2 {a ^ 3} {b ^ 2} – {a ^ 4} b}} = {{{a ^ 2 } \ left ({a – 2b} \ right)} \ over {{a ^ 3} b \ left ({2b – a} \ right)}} = {{- {a ^ 2} \ left ({a – 2b} \ right)} \ over {{a ^ 3} b \ left ({2b – a} \ right)}} = {{- 1} \ over {ab}}. \)

b) \ ({{4 {x ^ 2} – 4xy + {y ^ 2}} \ over {{y ^ 2} – 4 {x ^ 2}}} = {{{{\ trái ({y – 2x } \ right)} ^ 2}} \ over {\ left ({y – 2x} \ right) \ left ({y + 2x} \ right)}} = {{y – 2x} \ over {y + 2x} }. \)

Bài 2. \ ({a ^ 2} P + 3Pa + 9 = {a ^ 2} \)

\ (\ Rightarrow \ left ({{a ^ 2} + 3a} \ right) P = {a ^ 2} – 9 \)

\ (\ Rightarrow P = {{{a ^ 2} – 9} \ over {{a ^ 2} – 3a}} = {{\ left ({a – 3} \ right) \ left ({a + 3} \ phải)} \ over {a \ left ({a + 3} \ right)}} = {{a – 3} \ over a}. \)