Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Kiểm tra chương 3 Hình học lớp 8: Tam giác đồng dạng

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học 8 có đáp án. Các bài tập, câu hỏi về tam giác đồng dạng. 

1. Cho đoạn thẳng AB = 6cm, CD = 8cm. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD?

2.  Cho hình vẽ 1, biết AM = 4cm, AB = 12cm, AN = 5cm, AC = 15cm. Chứng minh : MN//BC.

3. Cho hình vẽ 2 , có số đo như hình vẽ biết AD là phân giác của góc BAC. Tính độ dài BD ?4.  Cho hình thang ABCD, (AB //CD) hình 3  có AB = 1cm, BD = 2cm, CD = 4cm.

a/ Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.

Advertisements (Quảng cáo)

b/ Chứng minh : ∠ADB = ∠BCD

Advertisements (Quảng cáo)

5. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là một điểm thuộc cạnh AB. Đường thẳng DE cắt AC ở F, cắt CB ở G.

a/ Chứng minh : Tam giác BEG và tam giác CDG đồng dạng.

b/ Chứng minh : FD2  = FE.FG.

Lưu ý : Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 : không yêu cầu vẽ lại hình, không yêu cầu ghi GT-KL.


Hướng dẫn chấm 

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học 8

Chú ý : Nếu học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

Advertisements (Quảng cáo)