Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thanh Hóa: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán 2017 (có đáp án)

Bài 1: (2,0 điểm)

Điểm kiểm tra định kì môn Toán của 20 học sinh được ghi lại như sau:

7 9 6 7 6 5 7 9 5 5
8 7 9 10 7 8 10 9 7 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2,0 điểm)

a) Cho đơn thức 

Thu gọn rồi tính giá trị của M tại x = 1/2 ;  y = – 1

b) Tìm đa thức P biết:

Bài 3 (1,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho hai đa thức f(x) = – 2x3 +  7 –  6x  +  5x4  – 2x3

g(x) = 5x2  + 9x – 2x4 – x2  +  4x3 – 12

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính f(x) + g(x).

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4: (4,0 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; BC = 10 cm.

a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng B
D.Chứng minh tam giác BCD cân.

c) Gọi K là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính MC.

d) Đường trung trực d của đoạn thẳng AC cắt đường thẳng DC tại Q.

Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng.

Bài 5: (0,5 điểm)

Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c và 2a + b = 0. Chứng tỏ rằng P(-1). P(3) ≥ 0.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Advertisements (Quảng cáo)