Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra học kì 2 môn Sử lớp 7 trường THCS Đông Bo: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

CHIA SẺ

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? trong đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020 môn Lịch Sử của trường THCS Đông Bo.

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp Việt Nam (TK XVI – XVIII). Giải thích Nguyên nhân dẫn đến nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển?

Câu 2 (3 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì?

Câu 3 (4 điểm)

Tóm tắt các chính sách về chính tri, đối ngoại của nhà Nguyễn. Những chính sách đối ngoại đã tác đông đến tình hình đất nước như thế nào?