Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong: Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?…trích trong đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Bài 1. Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

8 9 7 10 5 7 8 7 9 8
6 7 9 6 4 10 7 9 7 8

Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng ghi vào giấy làm bài

1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là

A. 10 B. 7 C. 20 D. 12

2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 7 B. 10 C. 20 D. 8

3) Tần số của học sinh có điểm 10 là:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

4) Mốt của dấu hiệu là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 6 B. 7 C. 5 D. 8

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1: (7,0 điểm) Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

10 5 8 8 9 7 8 9 14 7
5 7 8 10 9 8 10 7 14 8
9 8 9 9 9 9 10 5 5 14

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét

c) Tính số trung bình công và tìm mốt của dấu hiệu

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: (1,0 điểm) Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x) 5 6 9 10
Tần số (n) n 5 2 1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.

Advertisements (Quảng cáo)