Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 21,22,23, 24,25,26 trang 15,16 Toán 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ …

Giải bài 21 trang 15; bài 22,23,24,25,26 trang 16 môn Toán 7 tập 1: Luyện tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 21. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

bieu dien so huu ti bai 21

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ  -3/7

Ta có :

bai 21

Vậy những phân số biểu diễn cùng một số hữu tỉ là:
dâpn bai 21

Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ 3/7 là:2015-09-14_213106


Bài 22. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:
bai 22

Xếp theo thứ tự lớn dần:

dap an bai 22


Bài 23 trang 16 Toán 7. Dựa vào tính chất ” Nếu x < y và y< z thì x< z” hãy so sánh

a) 4/5 và 1,1      b) -500 và 0,001         c) 13/3812/37

HD giải:

a) bai 23 ab) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001

Advertisements (Quảng cáo)

c) bai 23 c


Bài 24 trang 16. Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

Giải: a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

=((-2,5.0,4).0,38) – ((-8.0,125).3,15)

= ((-1).0,38) – ((-1).3,15)

= -0,38 – (-3,15)

Advertisements (Quảng cáo)

= 2.77

b)  ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

= ((-20,83 – 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)

= (-6) : 3

= -2


Bài 25 Toán 7. Tìm x, biết:

a) |x -1,7| = 2,3

b) 2015-09-14_215918

a)  |x -1,7| = 2,3    => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 4

Với  x – 1,7 = -2,3 =>  x= -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

b)

bai-25-trang-16


Bài 26.Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) ( -0,793) – (-2,1068)

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:

Advertisements (Quảng cáo)