Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 toán THCS Tân Trường 2014 (Có Đáp án)

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 Toán THCS Tân Trường: Một xe lửa đi từ A lúc 6 giờ 45 phút để đến B với vận tốc 40,5 km/giờ. Dọc đường xe lửa nghỉ tại các ga hết 36 phút. Hỏi xe lửa đến B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97 km 200m?

TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM,  LỚP 6

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 60 phút

 I (3,0 điểm): Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất

a) 64 × 23 +  37 × 23 – 23

b)  33,76 + 19,52 + 6,24

c)   38/11 + (13/16 + 6/11)

II (1,5 điểm): Tìm x biết:

a) 2012 : x + 23 = 526

b) x + 9,44 = 18,36

c) x – 3/4 = 6 x 1/24

III (2,0 điểm):

Một xe lửa đi từ A lúc 6 giờ 45 phút để đến B với vận tốc 40,5 km/giờ. Dọc đường xe lửa nghỉ tại các ga hết 36 phút. Hỏi xe lửa đến B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97 km 200m?

IV (2,5 điểm):

Cho tam giác AB
C.Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM gấp rưỡi MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng một nửa A
C.Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm2. Tính diện tích tứ giác BMNC

V (1,0 điểm): Tính nhanh:

tinh-nhanh-toan-6


Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 trường THCS Tân Trường năm 2014

Câu Ý

Nội dung

Điểm
I a  64 × 23 +  37 × 23 – 23 = 23.(64 + 37 – 1) = 23.100 = 2300 1,0
b 33,76 + 19,52 + 6,24 = (33,76 + 6,24) + 19,52 = 40 + 19,52 = 59,52 1,0
c  cauc 1,0
II a 2012 : x  +  23  =  5262012 : x              = 526 – 23

2012 : x              = 503

x            = 2012: 503

x            = 4

 

0,25

0,25

b x + 9,44 = 18,36x           = 18,36 – 9,44

x           =  8,92

0,25

0,25

c x – 3/4 =  6  × 1/24x – 3/4 = 1/4

x         = 1/4 + 3/4

x         = 1

 

0,25 

0,25

III Đổi 97km 200m = 97,2 km
Thời gian xe lửa đi từ A đến B là:97,2 : 40,5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Thời gian xe lửa đi từ A đến B kể cả lúc nghỉ tại các ga là:

2 giờ 24 phút + 36 phút = 3 giờ

Vậy xe lửa đến ga B vào lúc:

6 giờ 45 phút + 3 giờ = 9 giờ 45 phút

Đáp số:  9 giờ 45 phút

0,250,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

IV – Vẽ hình đúngcau-ve-hinh 0,5
Vì AM gấp rưỡi MB tức là AM = 3/2MB nên AM = 3/5ABCó AN bằng một nửa AC tức là AN =  1/2AC

Nối B với N

Xét hai tam giác ANM và ANB có:

AM = 3/5 AB, có chung đường cao hạ từ N xuống AB nên SANM=  3/5 SANB

Do đó diện tích tam giác ANB là: 36: 3x 5 = 60 (cm2)

Xét hai tam giác ANB và ABC có : chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC và có đáy

AN = 0,5.AC, do đó diện tích tam giác ABC là:

60 x 2 = 120 (cm2)

Vậy diện tích tứ giác BMNC là:

120 – 36 = 84 (cm2)

Đáp số: 84 cm2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

V  cau5 0,25

0,25

0,25

0,25

Trường THCS Tân Trường

Địa chỉ: Phố Ghẽ Tân Trường Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:0320 3786 239