Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 Xem ngay đề thi học kì 2 lớp 6 toán – Quận...

Xem ngay đề thi học kì 2 lớp 6 toán – Quận 5 TP Hồ Chí Minh

CHIA SẺ

Bài 1:  (2,5 điểm)

a) Rút gọn các phân số sau: 

b) Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số trên ở câu a

c) So sánh phân số lớn nhất ở câu a với 

Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

Bài 3: (2 điểm)

a) Tìm x biết: 

b) Liệt kê các phần tử của tập hợp P các số nguyên x sao cho 

Bài 4: (1,5 điểm) Ở nước ta nhiệt độ được tính theo độ C (Celsius), ở Mỹ nhiệt độ được tính theo độ F (Fahrenheit). Công thức đổi từ độ C sang độ F là: F = 9/5C + 32  (F và C là số độ F và số độ C tương ứng)

  Hôm nay nhiệt độ ngoài trời của thành phố Hồ Chí Minh là 350C tương ứng bao nhiêu độ F? Lập công thức đổi từ độ F sang độ C.

Bài 5: (2 điểm) Vẽ góc xOy = 1000, vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz = 500.

a) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOykhông? Vì sao?

b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, tia On là tia đối của tia Oy. Tính mÔn.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 MÔN TOÁN

Bài 1:   (2,5 điểm)

a) Rút gọn các phân số sau: 

– Ta có: 

b) Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số trên ở câu a

c) So sánh phân số lớn nhất ở câu a với 

Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

Bài 3: (2 điểm)

a) Tìm x biết:

b) Liệt kê các phần tử của tập hợp P các số nguyên x sao cho 0 ≤ x/5 < 2

Bài 4: (1,5 điểm)

Ta có:  350C có độ F tương ứng là:

Bài 5: (2 điểm)

a) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

b) 

Vì tia On là tia đối của tia Oy