Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Thi học kì 2 toán lớp 6 có đáp án Thang điểm 10 trắc nghiệm và tự luận

CHIA SẺ

Các em thân mến, Dethikiemtra tổng hợp và chia sẻ tới các em 2 bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 6 Toán của trường THCS Lê Quý Đôn và của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì tại Hà Nội năm học 2017 -2018. Thời gian 90 phút.

Đề thi trường THCS Lê Quý Đôn (17/4/2018)

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?

1. Cho biết (x + 1)/4 = -9/12. Khi đó giá trị của x là:

A.x = – 4      B. x = – 2       C. x = 4         D. x = 2

2. 75% của 60 là

A.40         B. 80         C. 45            D.90

3. Học kì I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kì II số học sinh giỏi tăng thêm 20%. Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là:

A.16        B.  24        C. 40         D. 4

4. Biết góc xOy = 600, góc aOb = 1200. Hai góc đó là hai góc

A.Phụ nhau            B. Kề nhau               C. Bù nhau     D. Kề bù

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

5. (1,5điểm). Tính hợp lý (nếu có thể):

a). A = -3/13 – 7/17 + -5/19 + 10/13 + 24/17 – 14/19

  1. b) B = 1,25 . 7/19 + 5/4 . 15/19 – 1.1/4 : 19/3

6. (1,5điểm) Tìm x biết

a). 2. 2/5 : [1/2 x – 0,75] = 3/10

b)3/5 – |x – 1/2| = 25%

7. (2điểm) Một khu vườn có diện tích 12000 m3 được chia thành các mảnh nhỏ đề trồng 4 loại cây ăn quả cam, táo, xoài, ổi. Diện tích trồng cam chiếm 25% tổng diện tích. Diện tích trồng xoài bằng 8/15 diện tích còn lại. Diện tích trồng ổi bằng 1,5 lần diện tích trồng táo. Tính diện tích trồng mỗi loại cây.

8. (2,5điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 300, góc xOz = 900

a)Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính góc yOz

b) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz, chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOm?

c) Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Vẽ tia On sao cho góc tOn = 600. Tia On có là tia phân giác của góc mOt không? Vì sao?

9. (0,5 điểm) Cho B = 12/(2.4)2 + 20/(4.6)2 +  … 388/(96.98)2 + 396/(98.100)2. Hãy so sánh B với 1/4


Đề thi trường Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì – Ngày kiểm tra: 24/4/2018

I.Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng.

1.Trong các phân số sau, phân số nào là tối giản:

A.6/12          B. -4/16              C. -3/4            D. 15/20

2. Phép toán 1/27 – 1/9 được thực hiện đúng là:

3. Kết quả sau khi rút gọn phân số 

4. Phân số không bằng phân phân số -2/9 là:

A. -6/27         B. -4/19       C. -10/45              D. 2/-9

5. Câu nào đúng?

A.Góc lớn hơn góc vuông là góc tù

B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù

D. Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

6. Góc bù với góc 450 có số đo là:

A.450           B. 1350          C. 550            D. 900

7. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy bằng 400, góc xOz là góc nhọn. Số đo góc yOz có thể là:

A. 500             B. 300           C. 1400       D. 700

8. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tia Ox nằm giữa hai tia OA và OB khi tia Ox cắt:

A.Đoạn thẳng OA         B. Đoạn thẳng OB        C. Đoạn thẳng AB           D. Đường thẳng AB

II. Tự luận (8 điểm)

3. (2điểm): Một cuốn sách dày 480 trang. Ngày đầu Nam đọc 5/8 số trang. Ngày thứ hai Nam đọc tiếp được 60% số trang còn lại.

a)Số trang mỗi ngày Nam đã đọc là bao nhiêu?

b) Tìm tỉ số phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách.

4. (2 điểm) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 4/9 góc xOy.

a)Tính số đo góc yOz?

b) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 1300. Tia Om có phải là tia phân giác góc yOz không? Vì sao?

5. (0,5 điểm) So sánh hai phân số

A = 2015/2016 + 2016/2017 + 2017/2018 và B = (2015 + 2016 + 2017)/(2016 + 2017 + 2018)


Đáp án chính thức Toán 6 học kì 2 Phòng GD&ĐT Thanh Trì

Phần Trắc nghiệm: 1C; 2b; 3d; 4b; 5d; 6b; 7b; 8c