Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Hiệp Hòa] kiểm tra học kì 2 lớp 6: Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đắng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch Sử lớp 7 trường THCS Hiệp Hòa…Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đắng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

A. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta là

a. Đàn áp khủng bố nhân dân ta. b. Thuế khóa nặng nề

c. Cống nạp sản vật quý. d. Đồng hóa nhân dân ta

Câu 2: (0,5 điểm): Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Bà là:

a. Trưng Trắc b. Trưng Nhị

c. Triệu Thị Trinh d. Bùi Thị Xuân.

* Nối cột (A) nhân vật lịch sử với cột (B) sự kiện lịch sử cho phù hợp về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. (1,0 điểm)

Nhân vật lịch sử (A) Sự kiện lịch sử (B)
1. Khúc Thừa Dụ a. Kháng chiến chống quân Nam Hán (930-931)
2. Khúc Hạo b. Mở đầu cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ (905)
3. Dương Đình Nghệ c. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)
4. Ngô Quyền d. Tiếp tục đấu tranh giành quyền tự chủ (907)

B. Tự luận: (8,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên để lại cho chúng ta những gì?

Câu 2 (4,0 điểm): Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đắng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?.