Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Du: Vẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy vẽ các điểm A, O, B sao điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Tia OA là tia đối của tia nào?

CHIA SẺ

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức đánh giá chất lượng 8 tuần học giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 đề thi gồm 5 bài cụ thể dưới đây

Bài 1: (2 điểm) cho các số 1638, 393, 3690, 2094, 1650

trong các số trên:

a, số nào chia hết cho cả 3 và 9?

b, số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

c, số nào chia hết cả 2,3 và 5

d, số nào chia hế cho cả 2,3,5 và 9

Bài 2: (2.5 điểm) thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a, 135+360+65+40

b,27.39 + 27.25 + 27.36

c, 24: {390: [500 – (5³ + 49.5)]}

Bài 3: (2 điểm) Tìm các số tự nhiên x, biết:

a, x – 7 = 21        b, 96 – 7.(x+1) = 12^4: 12³

c, 4 < 2^x ≤ 128       d, 2^x-2 = 1

Bài 4 (3 điểm). Vẽ hình theo yêu cầu sau:

Vẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy vẽ các điểm A, O, B sao điểm O nằm giữa hai điểm A và B.

a) Tia OA là tia đối của tia nào?

b) Tia OB trùng với tia nào?

c) Tia Ax có là tia đối của tia By không? Vì sao?

Bài 5: (0.5 điểm) chứng tỏ rằng

A = 2+2² + 2³ + 2^4 +…2^90 chia hết cho 21