Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Mỹ Độ: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho: OM = 2cm ; ON = 5cm. Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không ? Vì sao ?

CHIA SẺ

Đáp án đề kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Mỹ Độ, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận

I/ Phần trắc nghiệm. (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng  rồi ghi vào bài làm:

1) Tập hợp M = {x ∈ N*|x ≤  4}gồm các phân tử:

A. 0;1;2;3;4                                                  B. 1;2;3;4

C. 0;1;2;3                                                D. 1;2;3

2) Trong các số 57; 120; 35,  số chia hết cho cả 3 và 5 là:

A. 57                                                     B.35

C. 120                                                    D.120 và 35

3) Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. 0;1;2;3;5;7                                   B.1;2;3;5;7

C. 2;3;5;7                                                 D. 3;5;7

4) Đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng chỉ có hai điểm A và B.

B. Hình gồm 2 điểm A và B.

C.  Hình gồm những điểm nằm giữa 2 điểm A và B.

D. Hình gồm 2 điểm A, B và những điểm nằm giữa 2 điểm A và B.

II/ Phần tự Luận (8 điểm)

Câu 1(3 điểm). Tính :

a) 52 – 16 : 22

b) 15.41 + 59.15

c) 20 – |40 – (5 + 1)2|

Câu 2 (2 điểm). Tìm các số tự nhiên x, biết :

a) x ∈ B(15)   và  20 < x < 86

b) x ∈ Ư(42)    và x > 5

Câu 3 (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho: OM = 2cm ; ON = 5cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không ? Vì sao ?

b) So sánh MN và OM

Câu 4 (1 điểm). Cho p và p + 8 đều là số nguyên tố (p> 3). Hỏi p + 100 là số nguyên tố hay hợp số ?

Đáp án

A/ Trắc nghiệm: (2 điểm) Học sinh trả lời đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Phương án đúng

B

C

C

D

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan nam 2015