Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 2 Nhiệt học: Khối lượng riêng của một vật có đặc điểm như thế nào?

CHIA SẺ
Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái và mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chình có nội dung đúng … trong Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 2 Nhiệt học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái và mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chình có nội dung đúng:

1. Khối lượng riêng của một vật

2. khối lượng của một vật

3. thể tích của một vật

4. thể tích của vật tăng

5. khối lượng riêng của vật tăng

6. khối luượng của vật không đổi

tăng khi nhiệt độ tăng.

giảm khi nhiệt độ tăng

không thay đổi khi nhiệt độ tăng.

khi nhiệt độ tăng.

khi nhiệt độ tăng hoặc giảm.

khi nhiệt độ giảm

2. Đổ nước nóng vào một bình kín rồi cắm vào một ống hút. Khi nhiệt độ tăng nước dâng lên trong ống

–  Bạn A giải thích: Nước nóng nên nở ra dâng lên trong ống hút.

–  Bạn B giải thích: Lớp không khí bên trong nóng lên nở ra rồi đẩy nước lên trong ống.

  Em có ý kiến như thế nào về sự giải thích của hai bạn ấy?

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a, Chất khí……      khi nóng lên,   khi lạnh đi.

b, Các chất khí thì nở vì nhiệt

c, Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ….. nở vì nhiệt nhiều nhất, còn…..nở vì nhiệt ít nhất.

d, Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ…..khi…nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí


1. Vì thể tích của không 1-b; 2-c; 3-a; 4-d ; 5-f; 6-e

2. Giải thích của B đúng: Lớp không khí bên trong nóng lên nở ra rồi đẩy nước dâng lên trong ống.

3. a) Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

b) Các chất khí khác nhau thì nở vì nhiệt giống nhau,

Trong ba chất rắn, lỏng, khí, chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, còn chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.

Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ giảm khi nhiệt độ tăng khí tăng lên.