Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Kiểm tra 45 phút Đề3 Chương 2 môn Hình học 6: Hai...

Kiểm tra 45 phút Đề3 Chương 2 môn Hình học 6: Hai tia đối nhau là

CHIA SẺ
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 môn Hình học lớp 6 [Đề 3]: Cho AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B, P là trung điểm AC và Q là trung điểm CB. Độ dài đoạn PQ là

I.TRẮC NGHIỆM (2đ)

Bài 1. (2đ)

Chọn chỉ một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.

1. Hai tia đối nhau là

A.hai tia tạo thành đường thảng ;

B. hai tia có chung gốc ;

C. hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ;

D. hai tia chỉ có môt điểm gốc chung.

2. Qua 3 điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng

A.Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ;

B. vẽ được 3 đường thẳng phân biệt ;

C. vẽ được 2 đường thẳng phân biệt ;

D. vẽ được 4 đường thẳng phân biệt.

3. Cho AM = MB ta có

A.điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB ;

B. điểm A trùng với điểm B ;

C. điểm M nằm giữa hai điểm A và B ;

D. điểm M là trung điểm của AB khi điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

4. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua ha điểm trong các điểm trên ?

A.8 ; B.6 ; C. 4 ; D. 10.

5.Cho AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B, P là trung điểm AC và Q là trung điểm CB. Độ dài đoạn PQ là

A.5cm ; B. 3cm ;

C. 4cm ; D. 6cm.

6.Cho hình 1. Câu nào sau đây không đúng ?

A.Ba điểm F, O, E thẳng hàng ;

B. Ba điểm M, O, N thẳng hàng ;

C. Ba điểm M, E, N không thẳng hàng ;

D. Ba điểm M, F, N thẳng hàng.

7. Cho MN = 6dm ; NP = 3dm ; MP = 9dm, ta có

A.ba điểm M, P, N không thẳng hàng ;Hình 1

B. điểm M nằm giữa hai điểm N và P ;

C. điểm N nằm giữa hai điểm M và P ;

D. điểm P nằm giữa hai điểm N và M.

8. Hình 2 biểu diễn

A.tia AB ;

B. tia BA ;

C. đường thẳng AB ;

D. đoạn thẳng AB.

II. TỰ LUẬN (8đ)

Bài 2. (1,5đ) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho giữa chúng

a) không có giao điểm nào.

b) chỉ có một giao điểm.

c) có ba giao điểm.

Bài 3. (6,5đ) Vẽ hình sau : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho :

OA = 1cm ; OB = 7cm.

a)Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

c) Gọi M là trung điểm AC. Chứng tỏ rằng C là trung điểm của MB.

- Quảng cáo -


I.TRẮC NGHIỆM (2đ)

Bài 1. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

D

B

A

D

C

C

II. TỰ LUẬN (8đ)

Bài

Tóm tắt đáp án

Điểm

Bài 2 (1,5đ)

Vẽ hình đúng.

(Đúng mỗi ý được 0,5đ)

1,5 điểm

Bài 3 (6,5đ)

 

Vẽ hình đúng.

0,5 điẻm

a)Chứng minh điểm A nằm giữa hai điểm O và B, từ đó suy ra OA + AB = OB.

Thay số tính AB = 6cm.

1 điểm

1 điểm

b) Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Từ đó suy ra CA + CB = AB.

Thay số tính AC = 4cm.

1 điểm

1 điểm

c) Điểm M là trung điểm của đoạn AC nên

CM = CA : 2 = 2 (cm).

Suy ra MC = CB                                                    (1)

Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm M và B     (2)

Từ (1) và (2) suy ra C là trung điểm của MB.

1 điểm

1 điểm