Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 61,62,63, 64,65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1: Quy...

Giải bài 61,62,63, 64,65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc chuyển vế

CHIA SẺ

Quy tắc chuyển vế : Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 61, 62, 63, 64, 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1.

1. Tính chất của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc chuyển vế: khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

Nhận xét: Nếu x = a – b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.

Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a – b.

Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

Hướng dẫn giải bài tập Sách giáo khoa bài Quy tắc chuyển vế trang 87 – Toán 6 tập 1.

Bài 61. Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7);                       b) x – 8 = (-3) – 8.

a) 7 – x = 8 – (-7)
7 – x = 8 + 7
– x = 8
x = -8
Vậy x = -8

b) x – 8 = (-3) – 8
x + (-8) = (-3) + (-8)
x = -3
Vậy x = -3


Bài 62 trang 87. Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2;                        b)|a +2 | = 0.

Quảng cáo

Quảng cáo

Giải. a) a = ± 2;

b) a + 2 = 0. Do đó a = -2.


Bài 63. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.

Viết đẳng thức 3 + (-2) + x = 5 rồi áp dụng quy tắc chuyển vế.

ĐS: x = 4.


Bài 64 . Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5;                          b) a – x = 2.

Giải: a) a + x = 5. Chuyển vế a ta được: x = 5 – a.

b) a – x = 2. Chuyển vế x và 2 ta được a – 2 = x. Vậy x = a – 2.


Bài 65 trang 87 Toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b;                               b) a – x = b.

ĐA:  a) a + x = b
x = b – a

b) a – x = b
-x = b – a
x = a – b

Quảng cáo

CHIA SẺ