Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 57,58,59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc...

Bài 57,58,59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 57, 58, 59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc – Chương 2 số học.

A. Tóm tắt lý thuyết quy tắc dấu ngoặc

1. Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “-” thành dấu “+” và dấu “+” thành dấu “-“. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

2. Tổng đại số:

Vì phép trừ đi một số là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy các phép cộng và phép trừ có thể đối thành một dãy các phép cộng. Vì thế: Một dãy các phép tính cộng trừ những số nguyên được gọi là một tổng đại số. Sau khi chuyển các phép trừ thành phép cộng ta có thể bỏ tất cả các dấu của phép cộng và dấu ngoặc, chỉ để lại dấu của các số hạng. Trong thực hành ta thường gặp tổng đại số dười dạng đơn giản này.

Lưu ý:

a) Tổng đại số có thể nói gọn là tổng.

b) Trong tổng đại số ta có thể:

– Thay đổi vị trí của các số hạng kèm theo dấu của chúng.

– Đặt dấu ngoặc để nhóm những số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

A. Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa bài Quy tắc dấu ngoặc trang 85 Toán 6.

Bài 57. Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;                     b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;           d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Đáp số: a) 13;    b) 10;    c) -10;   d) 0.

a) (-17)+5+8+17= [(-17)+17]+(5+8)

= 0+13= 13

b) 30+12+(-20)+(-12)= [30+(-20)]+[12+(-12)]

=        10     +       0       = 10

c) (-4)+(-440)+(-6)+440= [(-4)+(-6)]+[(-440)+440]

=         (-10) +        0  = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)= [(-5) + ( -10) + (-1)] + 16

=        (-16)     +           16  = 0


Bài 58. Đơn giản biểu thức:

- Quảng cáo -

a) x + 22 + (-14) + 52;                      b) (-90) – (p + 10) + 100.

Giải bài 58. a) x+(22+52)+(-14)

= x   +   74   + (-14) = x + [74+(-14)] = x+60

b)(-90)-(p+10)+100

= (-90)-p-10+100 = [(-90)-10]-p+100

= (-100)  –  p  +100

[(-100)+100] – p = 0 – p = -p


Bài 59. Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) – 2736;                 b) (-2002) – (57 – 2002).

HD: Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

a) (2736 – 75) – 2736
= 2736 – 75 – 2736
= (2736 – 2736) – 75
= 0 – 75
= – 75
b) (- 2002) – (57 – 2002)
= (– 2002) – 57 + 2002
= (– 2002 + 2002) – 57
= 0 – 57
= – 57


Bài 60 trang 85 Toán 6 tập 1. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 – 27 – 65);                 b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17).

a) (27+65)+(346-27-65)

= 27+65+346-27-65

= (27-27)+(65-65)+346

= 0          +     0     + 346

=  346

b) (42-69+17)-(42+17)

=  42-69+17  – 42 – 17

= (42-42)+(17-17)-69

=       0   +      0     –  69

=  -69