Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 22,23,24, 25,26,27, 28,29,30,31, 32 trang 112, 113, 114 Toán 6 tập...

Bài 22,23,24, 25,26,27, 28,29,30,31, 32 trang 112, 113, 114 Toán 6 tập 1: Tia

CHIA SẺ

Tia: Tóm tắt kiến thức và Giải bài 22 trang 112; Bài 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 113; Bài 29, 30, 31, 32 trang 114 Toán 6 tập 1: Tia – Chương 1 hình học 6.

A. Tóm tắt kiến thức về Tia

1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O.  Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.tia

Hình bên tia Ox.

 

2. Hai thia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đói nhau.

tia oxy

Hình bên: Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thỳ hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng  nhau.

3. Xét ba điểm O,A,B.

a) Nếu hai tia OA,OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b)  Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì :

tiaoAB

–  Hai tia OA, OB đối nhau.

– Hai tia OA, OB trùng nhau.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 bài: Tia trang 112, 113, 114.

Bài 22. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của……

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia … đối nhau.

– Hai tia CA và … trùng nhau.

– Hai tia BA và BC ….

Giải: a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia AB và AC  đối nhau.

– Hai tia CA và CB trùng nhau.

– Hai tia BA và BC trùng nhau


Bài 23. Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:hinh 31

a) Trong các tia MN,MP,MQ,NP,NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN,NM,MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải: a) Xét riêng những tia cùng gốc M ta được những tia trùng nhau: MN,MP,MQ;

Những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau: NP, NQ.

b) Trong các tia MN,NM,MP không có tia nào đối nhau.

c) Hai tia gốc P đối nhau là tia PQ và tia PN

hoặc hai tia gốc P đối nhau là tia PQ và tia PM


Bài 24 trang 113. Cho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy(B nằm giữa O và C). Hãy kể  tên:

a) Tia trùng với BC

b) Tia đối với BC.

bai-24a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối với tia BC là tia BO,  tia BA hoặc tia Bx(ba tia này trùng nhau)


Bài 25. Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Em vẽ hình như sau:

dap-an-bai-25


Luyện tập Tia: Giải bài 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 113,114

Bài 26 trang 113 toán 6. Vẽ  tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Giải: a) Hai điểm B và M  nằm cùng phía đối với điểm A

ABM

b)

Trường hợp: M nằm giữa 2 điểm A, Btruong-hop-2

Trường hợp: B nằm giữa 2 điểm A, M

truong hop 1


Bài 27. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với  A là một tia gốc …

Đáp án: a) A                            b) A


Bài 28. Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối gốc O

b) Trong ba điểm M,O,N  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Giải:bai-28

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

b)Trong ba điểm M,O,N  thì điểm O nào nằm giữa hai điểm còn lại.


Bài 29 trang 114 Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M,A,C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N,A,B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

bai-29

a) Trong ba điểm M,A,C thì điểm A giữa hai điểm còn lại

b) Trong ba điểm N,A,B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.


Bài 30. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của  …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Đáp án: a) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Oy

b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.


Bài 31. Lấy 3 điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB,AC:

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại N không nằm giữa hai điểm B và C.

Giải: Em có thể vẽ hình như sau:

dap-an-bai-31


Bài 32 trang 114 SGK toán 6. Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Đáp án bài 32:

a) Hai tia Ox và Oy chun g gốc thì đối nhau.(Sai)

caua

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau. (sai)

caub

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. (Đúng)

cauc

CHIA SẺ