Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 có...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 có đáp án năm 2016 – THCS Lê Lợi

CHIA SẺ

[Chương 1 Toán hình học lớp 6] Kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 của trường THCS Lê Lợi năm học 2016 – 2017

Trường THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1

Hình học lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu  :

A. M cách đều hai điểm AB B.

B.M nằm giữa hai điểm A và B

C.M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B D.   Cả 3 câu trên đều đúng

2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :

A. MK + ML = KL

B.MK + KL = ML

C.ML + KL = MK

D.   Một kết quả khác

3 : Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =

A. 8 cm    
B.4 cm                       
C.4,5 cm                    
D.5 cm

4 : Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:

A. 10 cm      
B.6 cm            
C.4cm                
D.2cm

5: Nếu  DG + HG = DH thì :

A. D nằm giữa H và G

B.G nằm giữa D và H

C.H nằm giữa D và G

D.Một kết quả khác

6 : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:

A.  1     
B.2            
C.0                    
D.vô số

7 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

A. Điểm M nằm giữa A và N             B.  Điểm A nằm giữa M và N

C.Điểm N nằm giữa A và M
D.Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

8 : Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

A. IM = IN                          
B.  IM = IN = MN/2

C.IM + IN = MN                                    D.        IM = 2 IN

II/ TỰ LUẬN :(6 điểm)

Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.

a. Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b.  So sánh MA và MB.

c. M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

d. Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN

ĐÁP ÁN

I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8
C A B D B A B B

(Mỗi câu đúng cho 0.5 đ)

II/ TỰ LUẬN (6 điểm)

 

 

Nội dung

Điểm
Câu Vẽ hình đúng được

2016-11-01_221729

 

 

0,5

a              Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Vì AM <AB ( 4 cm < 8 cm)

0,5

0,5

b Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên

AM + MB = AB

MB = AB – AM

MB = 8 – 4 = 4 cm

Vậy AM = MB.

0,5

0,5

 

0,5

0,5

c Theo câu a và b ta có.

AM + MB = AB và MA = MB

M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

 

0,5

0,5

d Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm )

nên B nằm giữa A và M.

Ta có: AB + BN = AN.

BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.

Vậy MB = BN = 4 cm.

 

0,5

 

0,5

0,5

Quảng cáo
CHIA SẺ