Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 15,16,17,18, 19,20,21 trang 109, 110 SGK toán 6 tập 1: Đường...

Bài 15,16,17,18, 19,20,21 trang 109, 110 SGK toán 6 tập 1: Đường thẳng đi qua 2 điểm

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 15,16,17,18, 19,20 trang 109; bài 21 trang 110 SGK toán 6 tập 1: Đường thẳng đi qua 2 điểm – Chương 1 hình 6.

A. Tóm tắt lý thuyết về đường thẳng đi qua 2 điểm

1, Có một  đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.

2, Ba cách đặt tên đường thẳng:

– Dùng chữ cái in hoa, ví dụ AB.

2015-10-26_231104

–  Dùng một chữ cái thường, ví dụ a.

–  Dùng hai chữ cái thường ,ví dụ xy.2015-10-26_231109

3. Vị trí của hai đường thẳng phân biệt

– Hoặc không có điểm chung nào(Gọi là đường thẳng song song).Ví dụ hình bên hai đường thẳng song song a và b.

– Hoặc chỉ có một điểm chung(Gọi là hai đường thẳng cắt nhau) ,

Ví dụ hinh bên hai đường thằng m và n cắt nhau tại điểm O.Điểm chung của hai dường thẳng gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.

 

B. Giải bài tập trang 109, 110 bài đường thẳng đi qua 2 điểm – Toán 6 tập 1.

Bài 15. Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

hinh21

a,  Có nhiều đường “Không thẳng”  đi qua hai điểm A và B.

b, Chỉ có một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.

Giải bài 15:

a, Đúng                           b, Đúng


Bài 16. a) Tại sao không nói:”Hai điểm thẳng hàng”?

b) Cho ba điểm A,B,C trên trang giấy và một thước thẳng(không chia khoảng). Phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không?

Giải: a, Qua hai điểm bao giờ cũng có một đường thẳng nên ta không nói hai điểm thẳng hàng.

b, Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A,B. Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, trái lại thì ba điểm đó không thẳng hàng.


Bài 17 trang 109. Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường  thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường  thẳng? đó là những đường thẳng nào?

Đáp án:

bai-16

  • Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC, AD.
  • Qua điểm B và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC, BD (Không qua A).
  • Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).

Chú ý: có thể  trình bày ngắn gọn như sau : với 4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB ,AC ,AD, BC, BD, CD.


Bài 18 trang 109 Toán 6. Lấy bốn điểm  M, N, P, Q trong đó có 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm? Có bao nhiêu đường thẳng(Phân biệt) ? Viết tên những đường thẳng đó.

bai-18

– Qua ba điểm M,N,P thẳng hàng chỉ có một đường thằng MN

– Qua điểm Q với mỗi điểm M,N,P ta có ba đường thẳng QM, QN, QP

Vậy ta có 4 đường thẳng phân biệt là QM, QN, QP, MN.


Bài 19 trang 109.hinh22

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và tìm điểm T trên đường thẳng d­­­2 sao cho X,Z,T thẳng hàng.

 

 


dap-an-hinh-22

– Ba điểm X,Z,T thẳng hàng vậy X nằm trên đường thẳng ZT.

– Ba điểm Y,Z,T thẳng hàng vì vậy Y nằm trên đường thẳng ZT.

Suy ra X,Y nằm trên đường thẳng ZT, dó đó 4 điểm Z,Y,Z,T thẳng hàng.

Các vẽ: vẽ đường thẳng XY cắt đường thẳng d1 tài Z , cắt đường thẳng d2 tại T.


Bài 20. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, M là giao điểm của hai đường thẳng  p và  q.

b, Hai đường thẳng m,n  cắt nhau tại A. đường thẳng p cắt n tại B cắt m tại C.

c, Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.


Bài 21. xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

hinh23

Đáp án bài a) 2 đường thẳng 1 giao điểm.

b) 3 đường thẳng 3 giao điểm.

c) 4  đường thẳng 6 giao điểm.

d) 5 đường thẳng 10 giao điểm.

CHIA SẺ