Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158 trang...

Giải bài 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158 trang 59,60 Toán 6 tập 1

CHIA SẺ

Bài 18 bội chung nhỏ nhất – Chương 1: bài 149, 150, 151, 152, 153, 154 trang 59; bài 155, 156, 157, 158 trang 60 SGK Toán bao gồm cả phần luyện tập.

 

149. Tìm BCNN của:
a) 60 và 280;                b) 84 và 108;                       c) 13 và 15.

Lời giải:

a) Ta có 60 = 23 . 3 . 5; 280 = 22 . 5 .7. BCNN(60,280) = 23 . 3 . 5 . 7 = 840.

b) Ta có 84 = 22 . 3 . 7; 108 = 22 . 33.

BCNN(84,108) = 22 . 33 . 7 = 756.

c) ĐS: BCNN(13,15) = 195.


150. Tìm BCNN của:

a) 10, 12, 15;                        b) 8, 9, 11;                    c) 24, 40, 168.

Lời giải: a)    10 = 2 . 5, 12 = 22 . 3, 15 = 3 . 5. BCNN(10,12,15) = 22 . 3 . 5 = 60;

b)    BCNN (8,9,11) = 8 . 9 . 11 = 792;

c)    Ta có 24 = 23 . 3, 40 = 23 . 5, 168 = 23 . 3 . 7.

BCNN(24,40,168) = 23 . 3 . 5 . 7 = 840.


151. Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3,… cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại:

a) 30 và 150;            b) 40, 28, 140;              c) 100, 120, 200.

a) BCNN(30,150) = 150 vì 150 chia hết cho 30;

b) 140 . 2 = 280.

Vì 280 chia hết cho cả 40 và 28 và 140 nên 280 = BCNN(40,28,140).

c) 200 không chia hết cho 120; 200 . 2 = 400 cũng không chia hết cho 120, nhưng 200 . 3 = 600 chia hết cho cả 100 và 120 nên BCNN(100,120,200) = 600.


152. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a⋮15 và a⋮18.

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 15 và 18, chính là BCNN(15,18).

ĐS: 90.


153. Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

BCNN(30,45) = 90. Do đó các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 là 0, 90, 180, 270, 360, 450.


154. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Vì khi học sinh lớp 6C xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều đủ hàng có nghĩa là số học sinh ấy là bội chung của 2, 3, 4, 8.

BCNN(2,3,4,8) = 24. Mỗi bội của 24 cũng là một bội chung của 2, 3, 4, 8. Vì số học sinh của lớp 6C trong khoảng 35 đến 60 nên ta phải chọn bội của 24 thỏa mãn điều kiện này. Đó là 24 . 2 = 48.

Vậy lớp 6C có 48 học sinh.


155.  Cho bảng:

a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN (a, b) 2
BCNN(a, b) 12
ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) 24
a . b 24

a) Điền vào các ô trống của bảng.

b) So sánh tích ƯCLN (a, b) . BCNN(a, b) với tích a . b.

Lời giải:

a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN (a, b) 2 10 1 50
BCNN(a, b) 12 300 420 50
ƯCLN(a, b) . BCNN(a,b) 24 3000 420 2500
a . b 24

156. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

x ⋮ 12,            x ⋮ 21,            x ⋮ 28 và 150 < x < 300.

Theo đầu bài x là một bội chung của 12, 21, 28, thỏa mãn điều kiện 150 < x < 300. Ta có BCNN(12, 21, 28) = 84. Do đó bội chung thỏa mãn điều kiện đã cho là 84 . 2 = 168.


157. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Số ngày để việc trực nhật của An lặp lại là một bội của 10, của Bách là một bội của 12. Do đó khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cùng trực nhật đến những lần cùng trực nhật sau là những bội chung của 10 và 12. Vì thế khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cùng trực nhật đến những lần cùng trực nhật thứ hai là BCNN(10,12).

Ta có: 10 = 2 . 5; 12 = 22 . 3 => BCNN(10,12) = 60.

Vậy ít nhất 60 ngày sau hai bạn mới lại cùng trực nhật.


158. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

Số cây mỗi đội phải trồng là bội chung của 8 và 9. BCNN(8,9) = 72. Số cây mỗi đội phải trồng là bội của 72. Vì 72 . 2 = 144 thỏa mãn điều kiện 100 < 144  < 200 nên số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây.

CHIA SẺ