Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 73 Toán 6 tập 2: Nửa mặt phẳng

Bài 1 chương 2 Hình: Nửa mặt phẳng. Gợi ý giải bài 1,2,3,4,5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2.

Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nửa mặtphẳng bờ a.

Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên M.Phẳng cũng là bờ chung của hai MP đối nhau.

Trong hình bên:

Nửa mặtphẳng (I) và nữa mặt-phẳng(II) là hai nửa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.

– Hai điểm M,N thuộc nửa mặt-phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a.

– Hai điểm M,P thuộc hai nửa mặt-phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP cắt a.

3. Tia nằm giữa hai tia.

Advertisements (Quảng cáo)

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nếu tia Oz cắt đoạn  MN tại một điểm nằm giữa M và N(M thuộc Ox, N thuộc Oy và M,N không trùng với O)

Đáp án và giải chi tiết bài trong sách giáo khoa trang 73 Toán 6 tập 2:

1.  Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng…


2. Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ  chung của hai nửa mặtphẳng đối nhau hay không?

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng do đó nó là hình ảnh chung của hai nửa MP đối nhau.


3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mphẳng cũng là bờ chung của hai nửa mphẳng…

b) Cho ba điểm không thẳng hàng 0,A,B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA,OB khi tia Ox cắt ….

Đáp án: a)  đối nhau.

b) đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.


Bài 4 trang 73 toán lớp 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ  đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

a) Gọi tên hai nửa mặtphẳng đối nhau bờ a,

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không?

a) Nửa mPhẳng bờ a chứa điểm A; nửa MPhẳng bờ a chứa B(hoặc chứa C);

b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.


Bài 5 trang 73. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

M nằm giữa A và B nên tia OM cắt AB tại M, do đó tia OM nằm giữa hai tia OA, OB.

Nhận xét:  Bài toán này cho ta thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia; Nếu M nằm giữa hai điểm A và B  và điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA,OB và ngược lại.

Advertisements (Quảng cáo)