Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 15 Cấu tạo trong của thân non (Giải bài 1,2 trang...

Bài 15 Cấu tạo trong của thân non (Giải bài 1,2 trang 50 Sinh 6)

CHIA SẺ

Bài 15 chương 3 sinh:  Giải bài 1,2 trang 50 SGK Sinh 6 : Cấu tạo trong của thân non.

Cấu tạo trong của thân non gồm hai phần chính : vỏ và trụ giữa.

Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.

Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

Bài 1:  Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

Biểu bì

Vỏ

   Thịt vỏ

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các phần trong của thân

‘• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

 Ruột —->

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

• Mach gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng


Bài 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Cấu tạo trong của rễ

Cấu tạo trong của thân

Giống

nhau

Biểu bì

Vỏ———->

Thịt vỏ

Mạch rây

Trụ giữa—

Ruột

Biểu bì

Vỏ———-

Thịt vỏ

Mạch rây

Trụ giữa—–

Ruột

Khác

nhau

–    Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

– Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.

– Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.

–    Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.

–   Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp

lục.

–   Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.

CHIA SẺ