Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 28,29 Toán 5 – Luyện tập tiết 26

Tiết 26 Luyện tập – giải bài 1,2 trang 28; bài 3,4 trang 29 SGK Toán lớp 5.

Bài 1. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2;   95cm2; 102dm8cm2.

Đáp án: a) 6m2 35dm= 6m2 + 35/100 m2

2016-08-30_224117

8m2 27dm= 8m2 + 27/100 m2

2016-08-30_224423

16m9dm= 16m+ 9/100 m

2016-08-30_224450

Advertisements (Quảng cáo)

26dm= 26/100 m2 .

b) 4dm2 65cm= 4dm2 + 65/100 dm2

2016-08-30_224637

95cm= 95/100 dm2 ;

102dm8cm= 102dm+ 8/100 dm

2016-08-30_224719

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm5mm= … mm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35            B. 305             C. 350              D. 3500

Chọn B.


Bài 3. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

 a) 2dm2 7cm2 = 207cm2     b) 300mm2  >  2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 < 4m2             61 km2 > 610hm2    


Bài 4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Diện tích một viên gạch là :

40 x 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là :

1600 x 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp số: 24m2.

Advertisements (Quảng cáo)