Bài tập SGK lớp 5

Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài tập SGK lớp 5: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết các môn học lớp 5: Môn Toán, Tiếng Việt, Địa lý, Khoa học, Lịch Sử... Cùng tự thử sức làm các đề thi, đề kiểm tra mới nhất trên Dethikiemtra.com.

Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Listen and read.
Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Listen and read.
Unit 12: Let's Open This Present First! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Listen and read. 1. Listen, point, and repeat. Click here...
Extensive reading: Travel – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Make a display about a place you visited. Talk about it.
Extensive reading: Travel – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Make a display about a place you visited. Talk about it.
Extensive reading: Travel - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Extensive reading: Travel - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Make a display about a place you visited. Talk about it. 1. Describe the pictures. 2. Read.   Dear...
Review 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Read and circle. Then ask and answer.
Review 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Read and circle. Then ask and answer.
Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Read and circle. Then ask and answer. 1. Complete the crossword.   2. channel 3.  stadium 4. passenger 5. luggage 6. passport 7. newspaper 8. karaoke 2....
Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Ask and answer about a party you went to.
Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Ask and answer about a party you went to.
Unit 12: Let's Open This Present First! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Six - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Ask and answer about a party you went to. Listening 1. Listen...
Lesson Five: Skill Time! – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Guess their meanings and then check them in the dictionary.
Lesson Five: Skill Time! – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Guess their meanings and then check them in the dictionary.
Unit 12: Let's Open This Present First! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Guess their meanings and then check them in...
Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Circle the words with ‘ur’ sounds and underline the words with ‘ir’ sounds.
Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Circle the words with ‘ur’ sounds and underline the words with ‘ir’ sounds.
Unit 12: Let's Open This Present First! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Circle the words with 'ur' sounds and...
Lesson Three: Grammar 2 and Song – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Ask and answer about the Spring Festival results.
Lesson Three: Grammar 2 and Song – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Ask and answer about the Spring Festival results.
Unit 12: Let's Open This Present First! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Ask and answer about the...
Lesson Two: Grammar 1 – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Complete the suggestions.
Lesson Two: Grammar 1 – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Complete the suggestions.
Unit 12: Let's Open This Present First! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Complete the suggestions. 1. Listen to the story...
Lesson Two: Grammar 1 – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Match and say.
Lesson Two: Grammar 1 – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Match and say.
Unit 11: Something New To Watch! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Match and say. 1. Listen to the story and repeat....
Lesson Six – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5:  Listen again and write ‘T’ (true) or ‘F’ (false).
Lesson Six – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Listen again and write ‘T’ (true) or ‘F’ (false).
Unit 11: Something New To Watch! - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Listen again and write 'T' (true) or 'F' (false). Listening 1. Listen...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm