Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề số 17 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 17: Hiệu hai số là : 84,2. Số bé bằng \(\dfrac{3}{5}\) số lớn. Tìm hai số đó.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một tổ sản xuất ngày đầu làm được 42 sản phẩm, ngày thứ hai làm được 45 sản phẩm, ngày thứ ba làm được 48 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm ?

A. 44 sản phẩm

B. 45 sản phẩm

C. 46 sản phẩm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 164m. Chiều rộng kém chiều dài 9,4m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

A. 1658,91m2

B. 1758,91m2

C. 1700m2

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Khối lớp 5 trường Đoàn Kết có 215 học sinh. Số học sinh nữ bằng \(\dfrac{2}{3}\) số học sinh nam. Hỏi khối lớp 5 của trường Đoàn Kết có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

A. 86 nữ, 129 nam

B. 80 nữ, 135 nam

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Có 12 người thì làm xong một công trình trong 9 ngày. Hỏi nếu có 18 người làm xong công trình đó trong mấy ngày ? (Biết mức làm của mọi người là như nhau).

A. 4 ngày

B. 5 ngày

C. 6 ngày

5. Một người đi xe máy trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 36km, giờ thứ hai đi được 42km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng \(\dfrac{1}{2}\) quãng đường đi trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

6. Một cửa hàng bán được 4,2 tạ gạo nếp và gạo tẻ. Trong đó, số gạo nếp bán được bằng \(\dfrac{3}{4}\) số gạo tẻ bán được. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại ?

7. Hiệu hai số là : 84,2. Số bé bằng \(\dfrac{3}{5}\) số lớn. Tìm hai số đó.


1.

A. 44 sản phẩm

S

B. 45 sản phẩm

Đ

C. 46 sản phẩm

S

2.

A. 1658,91m2

Đ

B. 1758,91m2

S

C. 1700m2

S

3.

A. 86 nữ, 129 nam

Đ

B. 80 nữ, 135 nam

S

4. C.

5.

Quãng đường đi trong giờ thứ ba là:

(36 + 42) : 2 = 39 (km/giờ)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki lô mét là:

(36 + 42 + 39) : 3 = 39 (km/giờ)

Đáp số: 39 km/giờ

6.

Số gạo nếp bán được là:

4,2 : (3 + 4) ⨯ 3 = 1,8 (tạ)

Số gạo tẻ bán được là:

4,2 – 1,8 = 2,4 (tạ)

Đáp số: 1,8 tạ

               2,4 tạ

7.

Số bé là: 84,2 : (5 – 3) ⨯ 3 = 126,3.

Số lớn là: 126,3 + 84,2 = 210,5.

Đáp số: 126,3; 210,5.