Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4 trang 32 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 31

Luyện tập chung 7 tiết 31 – Toán 5: Giải bài 1,2,3,4 trang 32.

Bài 1.a) 1 gấp bao nhiêu lần 1/10 ?

b) 1/10 gấp bao nhiêu lần 1/100 ?

c) 1/100 gấp bao nhiêu lần 1/1000 ?

Giải: a) 1 gấp 10 lần 1/10 ;

b) 1/10 gấp 10 lần 1/100 ;

c) 1/100 gấp 10 lần 1/1000


Bài 2. Tìm x:

a) x + 2/5 = 1/2;   b) x – 2/5 = 2/7;

c) x x 3/4= 9/20;    d) x : 1/7 = 14

Giải: a) x + 2/5 = 1/2

x = 1/2 – 2/5

x = 1/10

b) x – 2/5 = 2/7

Advertisements (Quảng cáo)

x = 2/7 + 2/5

x = 24/35

c) x x 3/4 = 9/20

x = 9/20 : 3/4

x = 3/5

d) x : 1/7 = 14

x = 14 x 1/7

x = 2


Bài 3.  Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được 2/15 bể, giờ thứ hai chảy vào được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Advertisements (Quảng cáo)

Vòi nước chảy trong 2 giờ được :

2/15 + 1/5 = 1/3 (bể)

(rút gọn)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được :

1/3 : 2 = 1/6 (bể)

Đáp số: 1/6 bể


Bài 4. Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Trước đây, giá 1m vải là :

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Hiện nay, giá 1m vải là :

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Hiện nay. với 60 000 đồng có thể mua dược :

60 000 : 10 000 = 6 (m)

Đáp số : 6m vải.


Bài thêm trong vở bài tập

1 Viết số thích hợp vào chỗ chấmvo bai tap bai 1

2. Tìmx:

3. Một đội sản xuất ngày thứ nhất làm được 3/10 công việc, ngày thứ 2 làm được 1/5 công việc đó. Hỏi trong 2 ngày đầu, trung bình mỗi ngày đội sản xuất đã làm được bao nhiêu phần công việc?

HD: Hai ngày đầu làm được: 3/10 + 1/5 = 1/2 CV

Trung bình mỗi ngày làm đc: 1/2 : 2 = 1/4 CV

4. a) 2500 đồng; b)17500 đồng.

Advertisements (Quảng cáo)