Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Toán 5 – bài 1,2,3,4 trang 31 : Luyện tập chung 5 (tiết 29)

Luyện tập chung 5 (tiết 29): giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 Toán 5 – Chương 1.

1. Để lát nền một căn phòng HCN, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (phần mạch vữa không đáng kể)

Diện-tích nền căn phòng là: 9 x 6 = 54 (m2) hay 5400dm2

Ta có: 30cm = 3dm

Diện-tích một viên gạch là: 3 x 3 = 9 (dm2)

Số viêngạch cần dùng là: 5400 : 9 = 600 (viên)


2.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều-dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều-dài.

a) Tính diện-tích thửa-ruộng đó.

b)  Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa-ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

a) Chiều-rộng là: 80 : 2 = 40 (m)

Diệntích thửa ruộng là: 80 x 40 = 3200 (m2)

Advertisements (Quảng cáo)

b) 3200m2 so với 100m2 thì gấp: 3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là: 50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ

b) 16 tạ thóc.


Bài 3 trang 31. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là HCN với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diệntích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Chiều-dài thật của mảnh-đất là: 5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều-rộng thật của mảnh-đất là: 3 x 1000 = 3000 (cm) hay 30m

Advertisements (Quảng cáo)

D.tích của mảnh-đất đó là: 50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.


Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây :

2016-08-31_213632

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Chiều dài HCN MNPQ là 8 + 8 + 8 = 24 (cm)

D.tích hình chữnhật MNPQ là: 24 X 12 = 288 (cm2)

D.tích hình vuông EGHK là : 8 X 8 = 64 (cm2)

D.tích miếng bia là: 288 – 64 = 224 (cm2)

Khoanh vào C.

Advertisements (Quảng cáo)