Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Kiểm tra 45 phút Lý 11 cuối kỳ 1: Tính công của của lực điện làm dịch chuyển điện tích?

CHIA SẺ

Đề kiểm tra (thi) 1 tiết Vật Lý 11 cuối kì 1 gồm 10 câu, 1 câu ứng với 1 điểm, phía dưới Dethikiemtra.com có chia sẻ đáp án chi tiết.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 11

NĂM HỌC 2017 –  2018

MÔN LÝ

Thời gian làm bài 45 phút

1: Hai điện tích điểm q1 = 3.10-9C và q2 = -3.10-6C,đặt trong chân không cách nhau 3 cm. Tính lực tương tác giữa hai điện tích đó .

2: Tính cường độ điện trường do một điện tích  điểm Q = 5.10-9 C gây ra tại một điểm trong chân không cách nó 10 cm .

3: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 3 V. Tính công của của lực điện làm dịch chuyển điện tích q = 50.μC từ M đến N .

4: Một tụ điện có điện dung 0,5 nF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Tính điện tích của tụ .

5: Trong thời gian 2s có một điện lượng 3.105 μC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn . Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

6: Một  dòng điện có cường độ 2A chạy qua một dây dẫn trong thời gian 30 phút. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bằng 100V . Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện trong thời gian dòng điện chạy qua.

7: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Tính cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

8: Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 V và điện trở trong r = 1 Ω. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn .

9:  Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu? Tính công suất lớn nhất đó.

10:  Khi cho 2 điện trở giống nhau mắc nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu mắc song song 2 điện trở trên rối mắc lại vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ của chúng sẽ có giá trị  bằng bao nhiêu?


Đáp án tham khảo: