Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh trường THPT Lương Thế Vinh – Tây Ninh năm 2019: Trình bày cấu tạo và chức năng ADN?

Trong cơ thể động vật, khí ôxi, cacbonic, glucozơ, Ca2+, K+ được vận chuyển qua màng sinh chất từ trong ra ngoài tế bào và ngược lại theo những hình thức nào? Phân biệt 2 hình thức đó? … trong Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh trường THPT Lương Thế Vinh – Tây Ninh năm 2019

Đề bài

Đề bài:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2đ)

Hãy chọn đáp án chính xác nhất cho các câu hỏi bên dưới:

Câu 1: Loại bào quan nào dưới đây không có ở tế bào động vật

A. Lizoxom                       B. Ti thể

C. Bộ máy gonghi            D. Lục lạp

Câu 2: Ở tế bào động vật, bên ngoài màng sinh chất có cấu trúc được tạo thành từ

Advertisements (Quảng cáo)

A. xenlulo                   B. glicoprotein

C. kitin                        D. peptidoglican

Câu 3: Prôtêin tham gia trong thành phần của enzim có thể có cấu trúc thứ

A. 1-2                              B. 2-4

C. 2-3                              D. 3-4

Câu 4: Đơn phân của ADN là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. các axit amin               B. các nuclêôtit

C. đường đơn                  D. axit béo

Câu 5: Hãy chọn cột A (các bào quan) tương ứng với cột B (chức năng của các bào quan) sao cho chính xác

Bào quan Chức năng
1. Ti thể a. Phân giải bào quan già yếu
2. Lưới nội chất b. Thực hiện hô hấp tế bào
3. Lizoxom c. Chuyển hóa đường, phân giải chất độc
4. Bộ máy gonghi d. Tổng hợp prôtêin
e. Đóng gói, phân phối sản phẩm

PHẦN II. TỰ LUẬN (8đ)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày cấu tạo và chức năng ADN?

Câu 2 (3 điểm): Phân biệt tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ? Hãy cho biết điểm giống nhau giữa tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật?

Câu 3 (3 điểm): Trong cơ thể động vật, khí ôxi, cacbonic, glucozơ, Ca2+, K+ được vận chuyển qua màng sinh chất từ trong ra ngoài tế bào và ngược lại theo những hình thức nào? Phân biệt 2 hình thức đó?

Advertisements (Quảng cáo)