Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đáp án chính thức và đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán – Kontum 2021

Trường THPT Duy Tân – KONTUM vừa tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Toán lớp 10, đề thi và đáp án đã được dethikiemtra cập nhật và đăng tải dưới đây

SỞ GD & ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Toán. Lớp: 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(7 điểm)

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Tìm vectơ đối của véc tơ DA

A. DC        B. AC        C. DA      D. BC

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề  chứa biến ?

A. 2 là số nguyên tố.     B. n+4 = 10.

C. x²+x=0.        D. 2n+1chia hết cho 3.

Câu 3. Cho tập hợp X ={1 ;5 ;0}, Y ={1 ;3 ;5}. Tập X ∩ Y là tập hợp nào sau đây?

A. {1;3}.    B. {1;5}    C. {1;3;5}.      D. {1}.

Câu 4. Cho số a = 1567892. Số quy tròn đến hàng trăm của a là:

A. 1569 000     B. 1567800    C. 1567900     D. 1567890

Câu 5. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

Câu 6. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Vectơ tổng AB + CD + BC + DB bằng

Câu 7. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề ?

A. Bạn tên gì ?

B. Mệt quá !

C. Kon Tum là một tỉnh của Việt Nam

Advertisements (Quảng cáo)

D. Mấy giờ rồi ?

Câu 8. Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “10 là một số tự nhiên”?

Câu 14. Chiều cao của một tòa nhà là h = 46,5569m ± 0,003m. Số quy tròn của số gần đúng 46,5569 là

A. 46,557    B. 46,55    C. 46,56   D. 46,556

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai ?

A. √3 là số nguyên

B. 4 chia hết cho 2

C. 10 chia hết cho 5

D. 30 là một số chẵn

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 16. Vectơ có điểm đầu là E, điểm cuối là D được kí hiệu là:

Câu 17. Cho hình bình hành ABCD.  Vectơ nào trong các vectơ dưới đây cùng hướng với véc tơ BC?

Câu 18. Cho tập hợp X = {a,b,c}  Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của X ?

A. 6      B. 3     C. 8      D. 4

Câu 19. Cho tập hợp: khẳng định nào sau đây đúng:

A. D = Ø     B. D = {1}    C. D = 1    D. D = {0;1}

Câu 20. Cho tam giác đều ABCcó cạnh bằng 3a. Độ dài của vectơ AB – AC bằng

A. √3a         B. 0          C. √2a         D. 3a

Câu 21. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?
A. 5 là số tự nhiên lẻ.   B.5 là số nguyên âm.
C. 5 là số tự nhiên chẵn.   D. 5 là số chia hết cho

Câu 22. Với ba điểm A, B và C tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 25. Cho hai tập hợp A = [-1;2), B = [0;10]. Khi đó A ∪ B là tập hợp nào dưới đây ?

A. [0;2)     B. [-1;10]   C. (-1; 10)     D. (-1; 10]

Câu 26. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6a, BC = 8a.  Độ dài của vectơ AB + AD bằng

A. 14a       B. a     C. 100a    D. 10a

Câu 27. Hình nào sau đây minh họa tập B  là con của tập A?

Câu 28.

II. PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm)

Câu 1 (1 điểm).Cho 2 tập hợp A = (-∞; 8) ; B = [4; + ∞). Tìm A ∪ B, A ∩ B

Câu 2 (1 điểm).Cho  hình bình hành ABCD tâm O.

Câu 3. 1 điểm.

Cho hai tập hợp A = (m+1;m+5) ; B = [2m-1; 2m+6]. Tìm các giá trị của tham số m sao cho: A ∩ B ≠ Ø

—– HẾT —-

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10

Câu Đáp án
1 D
2 A
3 B
4 C
5 D
6 D
7 C
8 A
9 B
10 A
11 B
12 C
13 D
14 C
15 A
16 C
17 C
18 B
19 A
20 D
21 A
22 C
23 D
24 A
25 B
26 D
27 B
28 B

Advertisements (Quảng cáo)