Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Kiểm tra 45 phút Toán giữa kì I lớp 10: Xác định...

Kiểm tra 45 phút Toán giữa kì I lớp 10: Xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp

CHIA SẺ

Đề gồm 8 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận thời gian 45 phút (1 tiết) kiểm tra chất lượng Toán kì 1 năm học 2018-2019 trường THPT PHAN NGỌC HIỂN – Cà Mau.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN TOÁN 10

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1. Cho hai tập hợp A={x ∈ N, x2 + x – 6 = 0}, B ={x ∈Z | 2x2 -3x +1 =0}. Chọn khẳng định đúng.

A.    B\A={2}             B. A ∩B=ø                C. A\B={-3;2}            D. A ∪ B = {-3;1/2;1;2}

Câu 2. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. √2/3 ∈ Q     B.   √2 là một số hữu tỷ.     C.  2 là một số nguyên tố.           D. π  ∈ Z

Câu 3. Cho tập hợp số sau A = (-1,5]; B= (2,7]. Tìm A\B

A. (-1,2]           B.(2,5]                C. (-1,7]       D. (-1,2)

Câu 4. Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng.

Câu 5. Cho hai tập hợp A = {1;2;4;5;7}, B ={1,3,6,7}, tập hợp A ∩ B là
A. A ∩ B =(1;7)                 B. A ∩ B =(1;2;3;4;5;6;7)
C. A ∩ B ={1;7}                D.A ∩ B=[1;7]

Câu 6. Cho mệnh đề chứa biến ∃x∈R, x2+2x+1≥0, mệnh đề phủ định là.

Câu 7. Cho A, B là hai tập hợp x ∈ A  và x ∈ B . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

Câu 8. Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai

 PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1 (1,0điểm): Cho mệnh đề  P: ∀x ∈ R: 2x+ x – 2018 > 0

  1. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề P.
  2. Xét tính đúng, sai của mệnh đề P, giải thích vì sao?

Câu 2 (2,0điểm): Cho hai tập hợp sau :

Liệt kê các phần tử của hai tập hợp  A và B.

Câu 3 (2,0điểm): Xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau:

Câu 4 (1.0 điểm): Cho tập hợp 


Đáp án tham khảo:

1B; 2C; 3A; 4B; 5C; 6D; 7D; 8C

Đáp án phần tự luận