Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10 Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (Giải bài...

Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (Giải bài 1,2,3 trang 44 Lý 10)

CHIA SẺ

Bài 7 Lý lớp 10 – và giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 SGK Vật Lý 10: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 1: Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (v= 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng 7.1.

1. Hãy tính thời gian rơi trung bình, saisố ngẫu nhiên, saisố dụng cụ và sai-số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Bảng 7.1

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

0,006

2

0,399

0,005

3

0,408

0,004

4

0,410

0,006

5

0,406

0,002

6

0,405

0,001

7

0,402

0,002

Trung bình

0,404

0,004

0,001

Thời gian rơi trung bình t = 0,404s

Sai-số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s

Sai-số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s

Kết quả: t =t– + ∆t  = 0,404 ± 0,005 s

Đây là phép đo trực tiếp.

Nếu chỉ đo ba lần: (n = 1, 2, 3) thì kết quả đo phải lấy sai-số cực đại.

t =  t ± ∆t

2016-10-02_102512

 

∆t = 0,006s

=> t =  0,402 ± 0,006s.


Bài 2: Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai-số phép đo này và viết kết quả đo.

Saisố của phép đo khoảng cách giữa hai điểm AB được đánh giá bởi sai-số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm

Kết quả đo được viết: S = 798 ± 1mm


Bài 3 : Cho công thức tính vận tốc tại B: v = 2s/t và gia tốc rơi tự do: g = 2s/t²

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Đáp án :Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối
2016-10-02_103643

CHIA SẺ