Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 9 Chương 3: Vẽ ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ ở hình vẽ?

CHIA SẺ
Vật sáng AB cao 3cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ cho 1 ảnh ảo cao 9cm và cách vật 10cm. tìm tiêu cụ của thấu kính … trong Đề kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Vẽ ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ ở hình vẽ

 

2.. Vật sáng AB cao 3cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ cho 1 ảnh ảo cao 9cm và cách vật 10cm. tìm tiêu cụ của thấu kính.


1. :  Vẽ hai trong 3 tia đặc biệt, giao điểm của hai tia ló là ảnh của điểm sáng S (hình vẽ 1B)

 

2.Ta có ảnh của AB là A’B’ như hình vẽ.

 

Từ ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

\(\Rightarrow \dfrac{{A’B’} }{ {AB}} =  \dfrac {{OA’} }{ {OA}} =  \dfrac {{OA + { {AA’}}} }{ {OA}}\)

 (1)

∆OIF đồng dạng ∆A’B’F

\(\Rightarrow \dfrac{{A’B’} }{ {OI}} = \dfrac {{A’F} }{ {OF}} = \dfrac {{OF + OA + A{ {A’}}} }{ {OA}}\)

(2)

Từ (1) cho ta

\(\dfrac {9 }{ 3} = \dfrac {{OA + 10} }{ {OA}} = \dfrac {{d + 10} }{ d} = 3\)

\(\Rightarrow 3d = d+10 \Rightarrow d = 5cm\)

(2) \(\dfrac{{f + d + {{AA’}}} }{ f} = 3\)

\(\Rightarrow3f = f+5 + 10 \Rightarrow 2f = 15\)\(\; \Rightarrow f = 7,5cm\)

Vậy: tiêu cự của thấu kính là 7,5cm