Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Chương 3 Quang học Vật Lý 9, 10 câu trong đề kiểm tra 1 tiết

CHIA SẺ

Đề kiểm tra gồm: 8 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận, cụ thể như sau:

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau

1: Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì:

A.  i > r

B.i < r

C.i = r

2. Thấu.kính hội tụ là thấu.kính có

A. giữa dày, rìa mỏng

B.giữa mỏng, rìa dày

C.độ dày như nhau tại mọi vị trí

3: Một vật đặt trước thấukính hội tụ cách thấukính một đoạn nhỏ hơn tiêu cự của thấukính thì

A. Ảnh thu được ngược chiều vật và bằng vật

B.Ảnh thu được cùng chiều vật và lớn hơn vật

C.Ảnh thu được cùng chiều vật và nhỏ hơn vật

4. Thấu kính phân kì là thấu kính có

A. giữa mỏng, rìa dày

B.giữa  dày, rìa mỏng

C.độ dày như nhau tại mọi vị trí

5: Chiêu một chùm tia tới song song trục chính tới bề mặt của thấu.kính hội tụ thì:

A. Chùm tia ló song song trục chính

B.Chùm tia ló loe rộng ra từ một điểm

C.Chùm tia ló hội tụ tại một điểm

6: Đặt một vật trước thấu.kính phân kì ta thu được:

A. Một ảnh thật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu.kính

B.Một ảnh thật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu.kính

C.Một ảnh ảo nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính

D.Một ảnh ảo nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấukính

7:Chiếu chùm tia sáng song song trục chính của 1 thấukính, chùm tia ló loe rộng ra thì thấkính đó là:

A. Thấukính hội tụ

B.Thấukính phân kì

8: Thấu/kính hội tụ là thấu/kính chỉ cho

A. Ảnh thật

B.Ảnh ảo

C.Cả hai đáp án trên

Phần II. Tự luận (8đ)

9 (3đ) Cho hình vẽ, ∆ là trục chính, AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của vật sáng AB

a) Ảnh là thật hay ảo? Tại sao? Xác định loại thấukính?

b) Bằng phép vẽ hãy xác định O, F, F’ của thấukính.

10: (5đ)

Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm đặt vuông góc  trục chính của một thấukính hộitụ có tiêu cự 8cm và cách thấukính 1 đoạn 12 cm.

a. Dựng ảnh A’B’ qua thấukính.

b. Tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.


ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A B A C D B C

II. Tự luận

9 .a) Ảnh ảo do ảnh cùng chiều vật, nhỏ hơn vật và thuộc cùng một phía so với trục chính, ảnh vẽ nét đứt => thấukính là thấukính phânkì.

b) HS vẽ được O bằng cách nối BB’ cắt nhau với trục chính tại O.

Từ O dựng thấukính và xác định O, F, F’

10 a) Vẽ hình đẹp, đúng tỉ lệ

Biểu diễn đầy đủ kí hiệu

b) Gọi I là điểm tới thấukính.

Xét OAB đồng dạng OA’B’ (g.g)

=>Xét OIF’ đồng dạng A’B’F’ (g.g) => Vì BI // ∆ nên OI = AB, Từ 2 hệ thức trên ta có 

Hay  => OA’ = 24 cm => A’B’ = 4cm