Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Kiểm tra môn Toán giữa học kì 1 lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh 2020: Thực hiện phép chia đa thức f(x) = 2x^4 – 3x³ + 3x – 2 cho đa thức g(x) = x² – 1

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2020 – 2021

Bài 1: (2 điểm) Phân tishc các đa thức sau thành nhân từ

a, 3x² – 6x

b, x² – 2x + 1 – y²

c, 9x³ – 9x²y – 4x + 4y

d, x³ – 2x² – 8x

Bài 2 (2 điểm) Tìm x, biết

a, x(x – 1) – x² + 2x=5

b, 4x³ – 36x = 0

c, 2x² – 2x = (x-1)²

d, (x-7)(x² – 9x + 20)(x-2)=72

Bài 3 (2 điểm)

a, Thực hiện phép chia đa thức f(x) = 2x^4 – 3x³ + 3x – 2 cho đa thức g(x) = x² – 1

b, cho hai đa thức A(x) = 2x³ + 3x² – x + m và B(x) = 2x+1. Tìm m để A(x) chia hết cho B(x)