Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8...

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

CHIA SẺ

[Đề 4 câu tự luận] – Kiểm tra học kì 1 môn Hóa Học lớp 8 có đáp án của Phòng GD & ĐT Thị Xã Ba Đồn năm học 2015 – 2016. 

1.(2 điểm) Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho mỗi loại 2 ví dụ minh họa.

2. (3 điểm)

1. Phát biểu quy tắc hóa trị.

2. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi:

a. Cu(II) và O                      b. Mg (II) và nhóm OH (I)

(Biết Cu= 64; O = 16 ; Mg = 24 ; H = 1)

3. (2 điểm) Lập phương trình hóa học các phản ứng có sơ đồ sau:

a. Cr + Cl2 CrCl3

b. K + O2 K2O

c. Mg + HCl MgCl2 + H2

d. Fe2O3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O

4. (3 điểm) Cho  kim loại magie (Mg) phản ứng với dung dịch axit clohidric (HCl) thu được 1,12 lít khí H2 theo sơ đồ:

Mg + HCl → MgCl2 + H2

a. Lập phương trình hóa học của phản ứng

b. Tính khối lượng Mg đã phản ứng

c. Tính khối lượng của axit clohidric (HCl) ban đầu, biết lượng HCl lấy dư 20% so với lượng cần thiết

(Biết Mg = 24 ; H = 1 ; Cl = 35,5)


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8

1. (2 điểm)

– Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học

Quảng cáo

Quảng cáo

VD:

– Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.  VD:

2. (3 điểm)

1. Trong một CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

2.

a. CuO

PTK: 80 đvC

b. Mg(OH)2

PTK: 58 đvC

3: 

1. 2Cr +3 Cl2 → 2CrCl3

2. 4K + O2 → 2K2O

3. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

4. Fe2O3 + 3H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + 3H2O

4.

2015-12-20_212032

a.    Mg +       2HCl       ZnCl2    +    H2

0,05 mol      0,1 mol                   0,05 mol

b. mMg =0,05.24 = 1,2 gam

2015-12-20_212216
mHClbanđầu     = mHClpu   +  mHCl dư
= 3,65 + 3,65.20% = 4,38gam

Quảng cáo

CHIA SẺ