Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Kiểm tra Hóa 8 học kì 1: Số phân tử của...

[Trắc nghiệm +Tự luận] Kiểm tra Hóa 8 học kì 1: Số phân tử của 16 gam khí oxi là?

CHIA SẺ

Đề gồm 6 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Hợp chất A chứa nguyên tố:  Fe  và O . Trong phân tử A có 7 nguyên tử và MA=232 (g/mol). Tìm công thức hoá học của A?

PHÒNG GD & ĐT HÀ ĐÔNG – TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017-2018)

MÔN: HÓA HỌC  – LỚP 8

Thời gian làm bài :   45 phút

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Proton và electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2.  Dãy chất gồm các đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là:

A. RO    B. R2O3   C. RO2    D. RO3

Câu 4. Chất khí A có  công thức hoá học của A là:

A. SO2             B. CO2      C. NH3                    D. N2

- Quảng cáo -

Câu 5. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023            B. 6. 1023     C. 9. 1023              D. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp chất A( chưa biết) cần 2 phân tử O2 . Sau phản ứng thu được 2 phân tử CO2 và 2 phân tử H2O. Công thức hoá học của hợp chất A là:

A. C2H6              B. C2H4      C. C2H4O         D. C2H4O2

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

1.  Hoàn thành các phương trình hoá học sau:

  1. Na  +       O2    t0 →       Na2O
  2. Na3PO4  +       BaCl2      →       NaCl     +      Ba3(PO4)2
  3. Al2O3   +      H2SO4       →      Al2(SO4)3    +     H2O

( Cân bằng luôn vào các phản ứng phía trên, không cần viết lại)

2:Cho a gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau phản ứng thu được muối nhôm sunfat (Al2(SO4)3 ) và  khí hiđro ( H2)

  1. Viết phương trình hóa học?
  2. Tính a gam nhôm đã tham gia phản ứng?
  3. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)?

3: Hợp chất A chứa nguyên tố:  Fe  và O . Trong phân tử A có 7 nguyên tử và MA=232 (g/mol). Tìm công thức hoá học của A?

(Cho biết : S =32  ; O =16; Al=27; H=1; Fe=56; C=12)


Đáp án:

I.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C B D A D

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. : HS tự giải

2.   ( 2Al   +     3H2SO4       →      Al2(SO4)3    +     3H2

Tính được khối lượng a gam nhôm: 5,4( gam)

Tính được thể tích khí H2 sinh ra (đktc): 6,72 ( lít)

3. Xác định được công thức hoá học của hợp chất A: Fe3O4